جدول ۴-۱۷ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد ششم…………………………….. ۸۶جدول ۴-۱۸ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد هفتم…………………………….. ۸۸جدول ۴-۱۹ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد هشتم……………………………. ۹۰جدول ۴-۲۰ آزمون دوجمله ای برای بررسی...