برچسب: استرداد مجرمین

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردنج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروهه : انتقال...

پژوهش دانشگاهی – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

بین المللى در مورد ریشه کن کردن کلیه اشکال نژادپرستى توجه آن را به شکایات مربوط به اعمالى که درماده ۶ این کنوانسیون ذکر گردیده است، نیز جلب نمایند.ب – این کنوانسیون، تهیه فهرستى از افراد، سازمانها، مؤسسات و نمایندگان دولتها، که ادعا شده استمسؤول جنایت عنوان شده در...