برچسب: اسناد بین الملل

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت …

۳- کمیسیون، رئیس و آئین نامه‌های داخلی اش را خود انتخاب و به تصویب خواهد رساند.۴- جلسات کمیسیون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا هر مکان مناسب دیگری که بوسیله کمیسیون تعیین گردد، برگزار خواهد شد.۵- دبیر خانه طبق ماده ۱۰ بند ۳ این میثاق، خدمات دفتری...

پژوهش دانشگاهی – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

بین المللى در مورد ریشه کن کردن کلیه اشکال نژادپرستى توجه آن را به شکایات مربوط به اعمالى که درماده ۶ این کنوانسیون ذکر گردیده است، نیز جلب نمایند.ب – این کنوانسیون، تهیه فهرستى از افراد، سازمانها، مؤسسات و نمایندگان دولتها، که ادعا شده استمسؤول جنایت عنوان شده در...

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

ماده ۶هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.۴-۳- بیانیه حقوق افراد متعلق...