برچسب: امور سیاسی

پژوهش – بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار- …

فرضیه اصلی تحقیق آیات ولایت، اولی الأمر، ابلاغ و اکمال در تفسیر المنار مانند دیگر تفاسیر عامه دچار انحراف و اشتباه در برداشت شده‌اند. فرضیه‌های فرعی تحقیق آیات ولایت، اولی الأمر، ابلاغ و اکمال با استفاده از شأن نزول و تفسیر و آیات و روایات و وقایع تاریخی در...

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین …

تحقیق حاضر در ۴ فصل به شرح زیر تبیین و ارائه می گرددفصل اول با عنوان «کلیات تحقیق» آمده است. در این فصل محقق به عناوینی چون مقدمه، بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، فرضیات و … پرداخته استفصل دوم: با عنوان «رهیافت نظری» به تعریف مفاهیم واژه...