برچسب: بیوشیمی

پژوهش دانشگاهی – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

۰/۰۲ f-h ۰/۰۶ d-f ۰/۰۸ de ۰/۰۹  cd بیدانه قرمز   ۰/۰۷ de ۰/۰۸ de ۰/۰۹ cd ۰/۱۴ ab ریش بابا   ۰/۰۷ de ۰/۱۶ ab ۰/۱۶ ab ۰/۱۳ bc قزل اوزوم   ۰/۰۵ e-g ۰/۰۷ de ۰/۰۸ de ۰/۱۰ cd صاحبی   میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری...

تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت ۲۷

ریش بابا   ۱۱۷۰/۸۶a ۱۱۳۶/۶۶ a ۱۰۴۹/۰۵ ab ۹۸۴/۲۸ a-d قزل اوزوم   ۴۰۹/۲۸ ef ۳۸۵ ef ۴۰۱/۱۹ ef ۳۳۳/۵۷ f صاحبی   میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.۴-۱-۶- قندهای احیاءجدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۱) نشان میدهد...

پژوهش – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

۱۶ cd ۱۲/۵۰ f-h ۹/۸۳ j ۹/۹۰ j صاحبی   میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.۴-۱-۳- ویتامین ث (اسید آسکوربیک)جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۱) نشان میدهد که اثرات ساده و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر...

تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت …

۲-۳-۴- میزان رطوبت محصولمقدار رطوبت محصول اثر به سزایی در سرعت تنفس آن دارد. به طور معمول، با کاهش رطوبت محصول، سرعت تنفس و فعالیتهای متابولیکی آن کاهش مییابد.۲-۳-۵- لایههای مومی سطح محصولدیواره سلولی در درجه اوّل شامل یک پلیمر چربی، کوتین و انواع ترکیبات آلی محلول در حلال...