عنوان صفحهچکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱فصل اول:کلیات تحقیق۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۴۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱-۵- سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱-۶- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱-۷- تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………۶۱-۷-۱- تعاریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………………….۷فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲-۲- نگاهی به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در...