برچسب: تحلیل واریانس

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم …

 ۸۹ ۸۹ ۹۰ ۹۰ ۹۰جدول ۴-۱۷- آلفای کرونباخ ۹۱جدول۴-۱۸- ماتریسقوتها،ضعفها، فرصتها و تهدیدها (SWOT) 92جدول ۴-۱۹- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نقاط قوت و ضعف (IFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر ۹۴جدول ۴-۲۰- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) مدیریت گردشگری استان بوشهر ۹۶جدول ۴-۲۱- استراتژیهای تدوین شده در راستای توسعه گردشگری دریایی در استان بوشهر با...

تحقیق دانشگاهی – رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات …

جدول ۴-۳) توزیع فراوانی سن پاسخگویان ۴۵جدول ۴-۴) آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک جنسیت………………………………………………………..۵۱جدول۴-۵) آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک تحصیلات…………………………………………………….. ۵۲جدول ۴-۶) آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک سن………………………………………………………………۵۳جدول ۴-۷) توزیع درصد فراوانی نسبی پاسخ‌های آزمودنی‌ها به گزینه‌های سئوالات پرسشنامه تحقیق ۴۹جدول ۴-۸ )...

سایت مقالات فارسی – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر …

یجدول ۴-۵۰- ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه های هوش سازمانی ……………………………………….۸۱و هوش سازمانی در کل با خلاقیتجدول ۴-۵۱- تحلیل واریانس مدل رگرسیون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت ………………………..۸۲در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهیجدول ۴-۵۲- ضرایب مدل رگرسیون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت……………………………………۸۲در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهیجدول...

سامانه پژوهشی – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر اساس مدل …

جدول ۴-۶- تعداد سوالات مؤلفههای هوش سازمانی و دامنه پاسخگویی………………………………………۵۸جدول ۴-۷- آماره توصیفی مؤلفه هوش سازمانی……………………………………………………………………….۵۹جدول ۴-۸- نمره هوش سازمانی………………………………………………………. ………………………………….۵۹جدول ۴-۹- تعداد سوالات و دامنه پاسخگویی پرسشنامه خلاقیت………………………………………………۶۰جدول ۴-۱۰- آماره توصیفی متغیر خلاقیت …………………………………………. …………………………………۶۰جدول ۴-۱۱- نمره خلاقیت………………………………………………………. ………………………………………….۶۰جدول ۴-۱۲- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک...