برچسب: تحلیل پوششی داده ها

عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل …

۵ ۵ ۳ ۴ ۴ ۶ ۲ ۳ ۱ ۶ ۶ ۲ نتایج مدل DEA کلاسیک همان نتایجی است که در حالت  برای مدل FDEA به‌دست می‌آید؛ در این حالت مراکز اعداد فازی مربوط به شاخص‌های هزینه‌ای به عنوان مقادیر آن‌ها برای زنجیره‌های تأمین در نظر گرفته می‌شود. برای بدست‌آوردن...

عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و …

(۲-۸) مسأله بالا مدل CCR ورودی محور است که معروف به فرم پوششی CCR است.در جواب بهینه مدل فوق اگر  در این صورت  ناکارا است و اگر  یعنی  روی مرز قرار دارد و کارا است. این مطلب از روی شکل (۲-۸) نیز روشن است. مدل قبل همواره شدنی است زیرا  و  (منظور ضریب  ) و  ،  یک جواب...

سایت مقالات فارسی – عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی …

هر واحد تصمیم‌گیری که حداقل در یک ورودی برتر باشد کارا ارزیابی می‌گردد، که این امر باعث خواهد شد که بعضی از واحد‌ها که در تمام شاخص‌ها جز یک شاخص دارای ضعف است، به طور غیر واقع بینانه کارا ارزیابی شود.با توجه به این که مرز عملکرد در مدل‌های...