برچسب: ترازنامه

فایل دانشگاهی – بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت ۲

عنوان صفحهچکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱فصل اول:کلیات تحقیق۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۴۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱-۵- سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱-۶- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱-۷- تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………۶۱-۷-۱- تعاریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………………….۷فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲-۲- نگاهی به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در...

بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با افشاء اطلاعات زیست محیطی در شرکتهای …

تحلیل بالاتردسترسی بهتر و هزینه سرمایه کمترروابط بهبودیافته با انجمنهای سرمایه‌گذاری(۲-۲-۸) دلایل کاهش انگیزه شرکتها برای افشای اطلاعاتگاهاً شرکت ها ازارائه اطلاعات کافی خودداری کرده و یا گزارشات مالی خود را به صورت پیچیده و نامفهوم منتشر می کنند. معمولا شرکت ها به دلایل زیر گزارشات مالی خود را...