برچسب: توانبخشی

بررسی هفت ژن جدید عامل ناشنوایی مغلوب غیرسندرمی در ۱۰۰ خانواده ایرانی

 شکل ۴-۱۱ موقعیت مارکرهایی که پیوستگی نشان دادند، خانواده L-3082 ………………………. 83شکل ۴-۱۲ شجره خانواده L-346 ………….………..………………………………………………… ۸۴ شکل ۴-۱۳ مارکرD13S251 که به این ژن پیوستگی نشان داد. ………………………………………. ۸۴شکل ۴-۱۴ مارکرD13S253 که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد. ……….. ۸۵شکل ۴-۱۵ مارکرD13S282 که به این...

جستجوی مقالات فارسی – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.ماده ۳زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق...