ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردنج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروهه : انتقال...