برچسب: جمعیت شناختی

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم …

مهمترین هدف در انجام این پژوهش بررسی مدیریت گردشگری در استان بوشهر و ارزیابی زیرساخت های گردشگری ساحلی و ورزش های آبی در استان بوشهر می باشد.۱-۳-۲ اهداف فرعیشناسایی نقاط ضعف و قوت در مدیریت و برنامه ریزی گردشگری استان بوشهربررسی زیرساخت های توریسم ساحلی و ورزش های آبی...

جستجوی مقالات فارسی – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب …

۲۱/۳ ۹۰/۰ ۲۸ ۳۵/۴ ۳۷/۱ عملکرد در نقش(کار) ۲۸ ۳۴/۲ ۰۰۱/۰ ۲۸ ۶۲/۵ ۴۹/۱ همانطورکه نتایج جدول ۴-۸ نشان می دهد، میانگین کل نمرات وضعیت جسمانی گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با ۸۸/۴ با انحراف معیار ۸۲/۰ می باشد که بعد از مداخله و در مرحله پس...

اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب ( صفت …

شیوه اجرا: در این جلسه هدف از برگذاری جلسات آموزشی برای اعضای گروه مطرح گردید، سپس معارفه با اعضای گروه انجام شد ودر زمینه چگونگی تشکیل جلسات، قوانین و مقررات گروه، عناوین هر جلسه و تکایف خانگی مطالبی مطرح گردید. پس از آن در مورد اضطراب و نشانه های آن...

سامانه پژوهشی – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب …

۴-۴-۲-۶ مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود نشانگان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۵۵۴-۴-۲-۷ مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود تعامل اجتماعی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ۱۵۶۴-۴-۲-۸ مداخله درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود عملکرد در نقش بیماران مبتلا به...

تحقیق – بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت مطالعه موردی شهر مریوان- …

همچنین، با استناد به مقدار آزمون z (2.874) که در سطح خطای کوچک تر از ۰۱/. معنی دار است، باید گفت که با اطمینان ۹۹/. به لحاظ آماری تفاوت رفتار بازیافتی در بین زنان و مردان معنی دار است. یعنی میزان رفتار بازیافتی در بین زنان و مردان متفاوت...

پژوهش – تاثیر هوش عاطفی بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ تامین اجتماعی کاشان- قسمت …

کاملاموافقم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش عمده می‌باشد: نامه همراه: در این قسمت با معرفی موضوع پژوهش، هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت و اهمیت همکاری پاسخ دهنده بیان شده است. برای این منظور بر محرمانه بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه...