برچسب: حقوق بین الملل

مقاله علمی با منبع : مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین …

اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.ماده شانزدهمدرخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل...

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین …

تحقیق حاضر در ۴ فصل به شرح زیر تبیین و ارائه می گرددفصل اول با عنوان «کلیات تحقیق» آمده است. در این فصل محقق به عناوینی چون مقدمه، بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، فرضیات و … پرداخته استفصل دوم: با عنوان «رهیافت نظری» به تعریف مفاهیم واژه...