۳-۶- موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی ایستگاه کهریزاین ایستگاه در ۴۲ کیلومتری شهرستان ارومیه در ناحیه کوهستانی شمال غربی مسیر جاده ارومیه به سلماس در موقعیت ‘۱۰ . ۴۵ طول جغرافیایی و ‘۳۵ ۰۳۷ عرض جغرافیایی قرار گرفته است. ارتفاع ایستگاه از سطح دریا ۱۳۲۵ متر می‌باشد.از نظر اقلیمی...