برچسب: دانلود (متن) رایگان رشته علوم تربیتی

دانلود رایگان (متن) روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی تجزیه و تحلیل داده ها :- قسمت 2

width=”104″>736/3 345/0 025/0   زن 133 736/3 347/0 030/0       در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان و محل سکونت آنان ارائه شده است.   جدول4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت     ضریب f سطح معنی... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی- قسمت 2

پژوهش دلالت بر همبستگی منفی بین رضایت شغلی و افسردگی و همبستگی مثبت بین عزت نفس و رضایت شغلی داشت. کانونهای کنترل( درونی و بیرونی ) اثر قابل ملاحظه ای بر افسردگی نداشتند و ارتباط هر دو افسردگی به یک اندازه بود . در تعداد محدودی از پژوهش ها رابطه... ادامه متن پایان نامه

دانلود رایگان (متن) روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی احساسات والدین کودکان استثنایی:- قسمت 2

عزت نفس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام دادند. نتایج نشان داده است که نمره هاي حيطه هاي اضطراب، افسردگي، نشانه هاي جسماني، اختلال در كاركرد اجتماعي در دو جنس تقريباً يكسان بودند. معدل كل زنان و نمره نشانه هاي جسماني بيشتر از مردان... ادامه متن پایان نامه

دانلود رایگان (متن) روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی عوامل موثر در تامین سلامت روان:- قسمت 2

فرد در ارزشيابي، استعدادها توانايي ها و فعاليت هاي خود در كل احساس رضايت كند و در رجوع به گذشتة خود احساس خشنودي كند، كاركرد رواني مطلوبي خواهد داشت. همه انسان ها تلاش مي كنند علي رغم محدوديت هايي كه در خود سراغ دارند، نگرش مثبتي به خويشتن... ادامه متن پایان نامه

دانلود رایگان (متن) :بررسی تحلیل کلام مباني نظري تحليل كلام انتقادي- قسمت 2

مسائل اجتماعي ارتباط دهد و آن را از اين تعريف كه زبان شناسي مستقل و خود محور است و فقط به مسائل زباني در چارچوب نظام‌هاي ذهني مي‌پردازد، منصرف نمايد و آن را به جائي سوق دهد كه زبان شناسي را به عنوان عنصري مسئول نسبت به مسائل اجتماعي و قوانين... ادامه متن پایان نامه

دانلود رایگان (متن) :بررسی تحلیل کلام مطالعه زبان مروري بر تعاريف تحليل كلام- قسمت 2

مراحل سير تكاملي تحليل كلام مي باشد. منظور شناسي عبارت است از مطالعة اصول و قوانين حاكم بر زبان در شكل كاربردي آن، و به عنوان نقطه مقابل ديدگاهي است كه زبان را پديده‌اي انتزاعي حاوي قوانين ذهني شده، مانند قوانين دستور زبان و روابط موجود بين... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) رایگان روانشناسی موضوع حجاب اسلامي:- قسمت 2

قراردهد. و اين زيبايي متعلق به كساني است كه زن آنها را مناسب مي‌بيند مانند همسر و براي مردان كوچه و خيابان آنها را مي‌پوشاند. اين جز تكاليف زن و مرد مسلمان است. نكته بسيار ظريفي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا مي‌توان اين الزام اخلاقي ديني... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) (رایگان): شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها استخراج نتایج، انجام روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها طی مراحل مختلفی صورت گرفت این مراحل به شرح زیر است: جدول 1-4 مشخص شده است.جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه معتادین و گروه عادی متغیر گروه معتاد گروه... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله -نتیجه گیری کلی و پیشنهاد هایی برگرفته از یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری پیشنهادها نتیجه گیری و بحث هدف پژوهش حاضر بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابله افراد مصرف کننده مواد در مقایسه با افراد غیر معتاد است در این پژوهش از پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن (1998، به نقل از آقا یوسفی 1378) و... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله -خویشتن داری:

روش پژوهش در این تحقیق بدلیل ویژگیهای خاص یکی از نمونه ها گروه معتادین از روشهای پس از رویدادی1 استفاده شد با توجه به اینکه متغیر وابسته مساله اعتیاد است وپژوهشگر برای بررسی علل احتمالی این پدیده شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله را انتخاب... ادامه متن پایان نامه