دریافت وجه در برابر ارائه خدماتی مثل فتوکپی،ترجمه و.. ۱۰۰% ۷ ۸/۷۷ ۵ ۲/۲۲ ۲ منظور شدن درآمد هایی مثل جریمه یا ارائه خدمات مثل فتوکپی به عنوان درآمد های اختصاصی چنانچه در جدول فوق ملاحظه می شود استاندارد بودجه در جدول فوق مورد بررسی قرار گرفته است.در این...