برچسب: درون سازمانی

علمی : ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب …

خلق سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار را داشتهاند. امروزه، بستههای نرمافزاری در حوزهی مدیریت فرآیند کسب وکار توانسته است تا حد زیادی مشکلات سازمانها را برطرف و فعالیت آنها را بهینه سازد. شرکت پژوهشی فورستر اعلام کرده است: “استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای کسبوکار، باعث افزایش ۴۶ درصدی بهرهوری در...

بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

۲-۱-۱- چرخه حیاتتمامی موجودات زنده از جمله گیاهان، حیوانات و انسان ها همگی از منحنی (دوره های) عمر و یا سیکل حیات[۱] پیروی می کنند. اینگونه موجودات، متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و نهایتاً می میرند. این سیستم های زنده در هر مرحله از عمر...

بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲-۲ دانشگاه، مرکز اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۲۰۲-۳ کتابخانه دانشگاهی اساسی ترین نهاد آموزشی………………………………………………………………………………..۲۲۲-۴ کارکرد و اهداف کتابخانه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۴-۱ مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۲-۴-۲ دسترسی به منابع…………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۴-۳ کاربرد درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۴-۴ آموزش استفاده کنندگان………………………………………………………………………………………………………۲۴۲-۴-۵ ذخیره و نگهداری……………………………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۵ نقش آموزشی کتابخانه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۶ کتابخانه های دانشگاهی نوین……………………………………………………………………………………………………….۲۶۲-۷ کتابخانه های دانشگاهی در آینده………………………………………………………………………………………………….۲۸۲-۸ کتابخانه های دانشگاهی نوین……………………………………………………………………………………………………..۲۸۲-۹ اهمیت استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹۲-۹-۱...

فایل دانشگاهی – بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹- قسمت ۲

عنوان صفحهچکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱فصل اول:کلیات تحقیق۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۴۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱-۵- سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱-۶- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱-۷- تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………۶۱-۷-۱- تعاریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..۶۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………………….۷فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲-۲- نگاهی به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در...

بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با افشاء اطلاعات زیست محیطی در شرکتهای …

تحلیل بالاتردسترسی بهتر و هزینه سرمایه کمترروابط بهبودیافته با انجمنهای سرمایه‌گذاری(۲-۲-۸) دلایل کاهش انگیزه شرکتها برای افشای اطلاعاتگاهاً شرکت ها ازارائه اطلاعات کافی خودداری کرده و یا گزارشات مالی خود را به صورت پیچیده و نامفهوم منتشر می کنند. معمولا شرکت ها به دلایل زیر گزارشات مالی خود را...