(۳٫۲) ،که در آن ،در رابطهی (۳٫۲) داریم،،تلاقی بین دو سامانهی یک و دو است در حالیکه سامانهی سوم مجزاست.،تلاقی بین دو سامانهی یک و سه در حالیکه سامانهی دوم مجزاست.تلاقی بین دو سامانهی دو و سه در حالیکه سامانهی یک مجزاست. بنابراین تلاقی بین سه سامانه به صورت زیر...