برچسب: روش شناسی

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۲۱

۱- پاسخ‌گویی به تغییرات سریع تکنولوژی، ارتقاء انتظارات مشتریان و رقابت شدید سازمان‌های خصوصی و خارجی بانک‏ها۲- دسترسی به اطلاعات کارآمد و به‏موقع در همه فرآیندهای سازمان شامل برنامه‏ریزی، کنترل، تصمیم‏گیری و ارزیابی۳- استفاده از استعدادهای موجود۴- نتایج کارآمدتر و کاهش ریسک ناشی از تصمیم‌گیری بر پایه دانش۵- افزایش...

بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

– نمازی و شیرزاده(۱۳۸۴)،به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نوع صنعت پرداخته اند. در مجموع اطلاعات ۱۰۸ شرکت در بازه زمانی ۱۳۷۵-۱۳۷۹ جمع آوری شده و به این نتیجه رسیده اند که میان ساختار سرمایه...

بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی …

شناسایی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری توازن پایدار تامین مالی از سال ۸۰- ۸۹شناسایی رابطه ی بین هر یک از مراحل چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران...

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت …

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….۲۳۱ – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۲۴۱- ۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..۲۴۱- ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………۲۷۱- ۴ – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….۲۸۱-۴-۱- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………..۲۸۱-۴-۲-اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………….۲۸۱- ۵ – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….۲۹۱-۵ – ۱- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………..۲۹۱-۵-۲- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………۲۹۱-۶ – تعریف واژگان عملیاتی…………………………………………………………………………………………۳۰۱ -۷ – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳۲۱-۷-۱- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………….۳۲۱-۷-۲- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………۳۲۱-۷-۳- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………..۳۲ جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………..۳۲روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………..۳۳۱-۹-۱-...

منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در …

 پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………..۷۴۲-۳-۲-۱- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با چرخه ی عمر ………………………………..۷۴۲-۳-۲-۲- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه ……………………………….۷۵فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………..۸۱۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۸۲ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..۸۲سوال اصلی………………………………………………………………………………………….۸۲سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………۸۲متغییر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….۸۳متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر………………………………………………………۸۳متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه…………………………………………………۸۳مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………۸۵روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….۸۶از نظر هدف…………………………………………………………………………………………۸۶از نظر روش………………………………………………………………………………………….۸۷۳-۵-۲-۱-...

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های …

آدرس: http//books.google.com/books?id=7a6pkKTcN3Y&pg =pA217&1pg=ashoor+mohammad+salehمیچل[۴۸] و سیدورکو[۴۹] (۱۹۹۵) در پژوهشی با عنوان ” بررسی و ارزیابی علمی در کتابخانه دانشگاه نیوکاسل ” پرداختند که دراین تحقیق مواردی همچون ارتباطات موجود در کتابخانه ها، توان کیفی مجموعه های کتابخانه ها، قابلیت دستیابی منابع موجود در کتابخانه های دانشکده ها، وهمچنین ارائه خدمات بررسی شده است....

بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲-۲ دانشگاه، مرکز اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۲۰۲-۳ کتابخانه دانشگاهی اساسی ترین نهاد آموزشی………………………………………………………………………………..۲۲۲-۴ کارکرد و اهداف کتابخانه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۴-۱ مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۲-۴-۲ دسترسی به منابع…………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۴-۳ کاربرد درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۴-۴ آموزش استفاده کنندگان………………………………………………………………………………………………………۲۴۲-۴-۵ ذخیره و نگهداری……………………………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۵ نقش آموزشی کتابخانه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۶ کتابخانه های دانشگاهی نوین……………………………………………………………………………………………………….۲۶۲-۷ کتابخانه های دانشگاهی در آینده………………………………………………………………………………………………….۲۸۲-۸ کتابخانه های دانشگاهی نوین……………………………………………………………………………………………………..۲۸۲-۹ اهمیت استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹۲-۹-۱...

آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای …

S.lombros- 6ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺎﻛﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران۱ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺟﺮاﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﻪﻃـﻮر ﮔﺮوﻫـﻲ و درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻨﺤﺮف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ (ﭼﺎﻧﮓ و اﺳﺘﻴﻦﺑﺮگ ،۲۰۰۶ ، ۳۲۰ ) .ﻫﺎﮔﺎن و ﻓﻮﺳـﺘﺮدر ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد...

سایت مقالات فارسی – آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۳- قسمت ۳

۲-۱۵-۵ علل وضعی……………………………………………………………………………۳۱۲-۱۶ عوامل جرم زای اجتماعی………………………………………………………………..۳۱۲-۱۶-۱ نا بهنجاری خانوادگی………………………………………………………………….۳۱۲-۱۶-۲ محرومیت اقتصادی و فقر……………………………………………………………..۳۲۲-۱۶-۳ تبعیض و نابرابری بر اعمال قانون…………………………………………………….۳۲۲-۱۶-۴ تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم…………………………………………………….۳۳۲-۱۷ عوامل موثر بر بزهکاری کودکان………………………………………………………..۳۳۲-۱۷-۱ خانواده و بزهکاری……………………………………………………………………۳۳۲-۱۷-۲ مدرسه وبزه کاری……………………………………………………………………..۳۴۲-۱۷-۳ گروه همسالان و بزهکاری…………………………………………………………….۳۴۲-۱۷-۴ رسانه ها وبزهکاری…………………………………………………………………..۳۴۲-۱۸ انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان……………………………………………………….۳۵۲-۱۹ فرصت...

پژوهش – رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو- …

۲-۲-۶) فناوری نانوتاریخچه :در سال ۱۹۵۹ ریچارد فاینمن[۷۲] مقاله‌ای را درباره قابلیت‌های فناوری نانو در آینده منتشر ساخت. باوجود موقعیت‌هایی که توسط بسیاری تا آن زمان کسب‌شده بود، فاینمن را به عنوان پایه گذار این علم می‌شناسند. فاینمن که بعدها جایزه نوبل را در فیزیک دریافت کرد درآن سال در...