برچسب: سازمان ملل متحد

مقاله دانشگاهی – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

مطهری،مرتضی( ۱۳۷۳ )؛ خدمات متقابل اسلام وایران،جلد ۱،تهران: انتشارات صدرا، ص ۷۳٫مظفری،محمد( ۱۳۷۶ )؛نابردباری مذهبی،موسسه فرهنگی اندیشه معاصر، ص ۴٫معین، محمد( ۱۳۸۱ )؛ فرهنگ دو جلدی، تهران: انتشارات آدنا، ص ۴۲۲٫مقریزی، تقی الدین احمد بن علی، الامتاع الاسماع، تحقیق محمد عبدالحمید نمیسی، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، ج۱مهرپور،...

فایل – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین …

– با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال ۱۹۵۸ بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده‌است.–...

مقاله علمی با منبع : مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت ۲۳

۱- برخورداری از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرایط مطلوب و عادلانه کار، حمایت در مقابل بیکاری، حق دستمزد برابر برای کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه۲- حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری۳- حق برخورداری از مسکن۴- حق برخورداری از سلامت، بهداشت عمومی،...

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت …

۳- کمیسیون، رئیس و آئین نامه‌های داخلی اش را خود انتخاب و به تصویب خواهد رساند.۴- جلسات کمیسیون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا هر مکان مناسب دیگری که بوسیله کمیسیون تعیین گردد، برگزار خواهد شد.۵- دبیر خانه طبق ماده ۱۰ بند ۳ این میثاق، خدمات دفتری...

پژوهش – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت ۱۴

ماده‌ى ۶۱- کمیته، ابلاغیه‌هایى را که به موجب این پروتکل به او ارائه شده، به شرطى که (شخص) ذینفع یا (اشخاص) ذینفع از علنی شدن هویت ‌شان نزد دولت معاهد رضایت داشته ‌باشند، به طور محرمانه به نظر دولت معاهد ذینفع مى رساند، مگر این که آن را یکسره...

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت ۱۵

ماده‌ى ۱۸۱- کلیه‌ى دولت‌هاى معاهد مىتوانند پیشنهاد اصلاحى در مورد این پروتکل تسلیم دبیر‌کل سازمان ملل متحد کنند. دبیر‌کل، پیشنهاد را به دولت‌هاى معاهد منتقل کرده و از ایشان مىخواهد اگر چنانچه با فراخواندن یک کنفرانس دولت‌هاى معاهد براى بررسى و به رأى گذاشتن پیشنهاد موافقت دارند، به او...

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردنج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروهه : انتقال...

مقاله علمی با منبع : مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین …

اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.ماده شانزدهمدرخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل...

متن کامل – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- قسمت ۱۸

٢ – وارد آوردن صدمات شدید روحى و جسمى بر یک گروه و یا گروههاى نژادى به وسیله نقض آزادى و یا حیثیت آنها و یا شکنجه نمودن، یا انجام رفتار و یا مجازات ظالمان، غیر انسانى و ترذیلى در مورد آنان.٣ – از طریق خودسرانه و حبس غیر...

پژوهش دانشگاهی – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل- …

بین المللى در مورد ریشه کن کردن کلیه اشکال نژادپرستى توجه آن را به شکایات مربوط به اعمالى که درماده ۶ این کنوانسیون ذکر گردیده است، نیز جلب نمایند.ب – این کنوانسیون، تهیه فهرستى از افراد، سازمانها، مؤسسات و نمایندگان دولتها، که ادعا شده استمسؤول جنایت عنوان شده در...