علاوه‌بر روش پیمایشی با توجه به هدف تحقیق و سطح تحلیل داده‌ها، برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در سطح کلان از روش تحقیق اسنادی نیز استفاده می‌شود. مراجعه به اسناد و تحقیقات مرتبط از عمده‌ترین شیوه‌های جمع‌آوری داده‌های سطح کلان می‌باشد. در ابتدا مفاهیم اصلی تحقیق معرفی و تعریف...