برچسب: ضریب واکنش

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت ۸۷

P-value فرضیه فرعی ۱-۵ F-Statistic ۸۸۶/۰ ۴۱/۰ Obs*R-squared ۸۳۳/۱ ۳۹/۰ از آنجائیکه P-value آزمون خود همبستگی مرتبه دوم ، برای فرضیه فرعی ۱-۵ پژوهش بزرگتر از ۰۵/۰ است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست...

علمی : رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

۵-۲-۳) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دومبین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) فصل چهارم نشان میدهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل اندازه موسسه حسابرسی (AFS)، بزرگتر از سطح خطای ۵ درصد و ضریب برآورد شده آن...

جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

فرعی سوم: بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد فرعی چهارم: بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد فرعی پنجم: بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد فرعی ششم: بین...

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

فرضیه فرعی(۱-۴) بیانگر ارتباط معنی دار بین تخصص حسابرس در صنعت و ضریب واکنش سود می باشد.همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل تخصص حسابرس در صنعت (SPEC)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت...

سایت مقالات فارسی – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

۴-۴-۵-۴) آزمون نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های پژوهشیکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque- Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع ۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه...

پژوهش – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت ۷۹

۰۴/۰ ۹۶۱/۷- ۰۰۰/۰ ضریب تعیین ۷۰/۰ ضریب تعیین تعدیل شده ۵۶/۰ آماره دوربین واتسون ۲۴/۲ آمارهF 370/6 احتمال آمارهF 000/0 بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از جدول (۴-۱۸) مدل پذیرفته شده تحقیق به این صورت خواهد بود:ERCi,t = ۲۰/۵۲_۰/۰۰۱ AIi,t + ۲۹/۸۵ SPECi,t + ۰/۵۴ AT i,t _ ۰/۲۱Gwth i,t+ 0/11 Levi,t _ ۲/۲۴...

سامانه پژوهشی – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

میزان کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر...

دسترسی متن کامل – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

کنترلی UEi,t سود غیر منتظره کنترلی Sizei,t اندازه شرکت :[UEi,t*UEi,t] بابت یک رابطه غیرخطیدر رگرسیون ضریب واکنش سود که دررابطه خطی فریدمن و تسه (۱۹۹۲) و لایپ[۱۰۳](۱۹۱۸) مطرح شده است.به منظور بررسی ساختار دادههای پانل، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد: از یک...