شکل ۴-۱۱ موقعیت مارکرهایی که پیوستگی نشان دادند، خانواده L-3082 ………………………. 83شکل ۴-۱۲ شجره خانواده L-346 ………….………..………………………………………………… ۸۴ شکل ۴-۱۳ مارکرD13S251 که به این ژن پیوستگی نشان داد. ………………………………………. ۸۴شکل ۴-۱۴ مارکرD13S253 که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد. ……….. ۸۵شکل ۴-۱۵ مارکرD13S282 که به این...