برچسب: غیرمارکوفی

مقاله – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۱۱

(۳٫۲) ،که در آن ،در رابطهی (۳٫۲) داریم،،تلاقی بین دو سامانهی یک و دو است در حالیکه سامانهی سوم مجزاست.،تلاقی بین دو سامانهی یک و سه در حالیکه سامانهی دوم مجزاست.تلاقی بین دو سامانهی دو و سه در حالیکه سامانهی یک مجزاست. بنابراین تلاقی بین سه سامانه به صورت زیر...

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۳

۲-۴اصول موضوعه مکانیک کوانتومی و اصل برهمنهش…………………………………………………………… ۱۱۲-۵ضرب تانسوری فضاهای برداری………………………………………………………………………………………. ۱۳۲-۶ماتریس چگالی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲-۷ماتریس پاؤلی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲-۸بیت کلاسیکی و کوانتومی……………………………………………………………………………………………… ۱۷فصل سوم (ناهمدوسی کوانتومی، درهمتنیدگی کوانتومی و معیاراندازهگیری آن)…………………………………………………………………………….. ۱۹۳-۱ ناهمدوسی کوانتومی……………………………………………………………………………………………………… ۱۹۳-۲درهمتنیدگی سامانههای کوانتومی……………………………………………………………………………………… ۱۹۳-۳معیارهای اندازهگیری درهمتنیدگی……………………………………………………………………………………. ۲۱۳-۳-۱تلاقی……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۳-۳-۲ درهمتنیدگی برای سه کیوبیتیها……………………………………………………………………………….. ۲۲۳-۳-۳ کران پایین تلاقی برای سامانههای کوانتومی...

جستجوی مقالات فارسی – بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی۹۲- قسمت ۴

لیست شکلهاشکل ۲٫۱نمایش یک کیوبیت به وسیلهی الکترون دو ترازه در اتم………………………………………….۱۸شکل۱٫۴نمایش تقریب مارکوفی برای ثابت جفتشدگی ضعیف در تک کیوبیت…………………۳۷شکل ۲٫۴نمایش تقریب غیرمارکوفی برای ثابت جفتشدگی ضعیف در تک کیوبیت…………..۳۷شکل ۴٫۳نمایش تقریب مارکوفی و غیرمارکوفی برای ثابت جفتشدگی قوی درتک کیوبیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸شکل ۴٫۴نمایش تقریب مارکوفی و غیرمارکوفی برای تأثیر...