برچسب: فرصت رشد

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

فرضیه فرعی(۱-۴) بیانگر ارتباط معنی دار بین تخصص حسابرس در صنعت و ضریب واکنش سود می باشد.همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل تخصص حسابرس در صنعت (SPEC)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت...

فایل دانشگاهی – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت ۲۷

: مجموع اقلام تعهدی شرکت i درپایان سال t: سود عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t: جریان های نقدی عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال tحال از مدل تعدیل شده جونز برای سنجش مدیریت سود که از روی اقلام تعهدی اختیاری قابل تشخیص است به شرح زیر برای...