برچسب: قذف

نقش توبه در سقوط مجازات- قسمت ۹

۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ قرآندر قرآن آیاتی هست که به عنوان یکی از مستندات توبه می توان به آنها استناد کرد، از جمله:۱ـ سوره نساء، آیات ۱۶و۱۷: « اللذان یأتیانها منکم فاذوهما فإن تابا و اصلحا فاعوضوا عنها ان الله کان تواباً رحیماً، انما التوبه علی الله الذین یعلمون اَسوءَ بجهاله ثم یتوبون...

تحقیق دانشگاهی – نقش توبه در سقوط مجازات- قسمت ۱۳

۳ـ۲ـ بررسی توبه در حدودجهت بررسی توبه در حدود، به دلیل اینکه جرایم منجر به حد، یا حق الله محضند یا حق الله توأم با حق الناس، تأثیر توبه در حدود تحت دو عنوان مورد بررسی قرار می گیرد: الف) حق الله محض ـ ب) حق الله توأم با...