٢ – وارد آوردن صدمات شدید روحى و جسمى بر یک گروه و یا گروههاى نژادى به وسیله نقض آزادى و یا حیثیت آنها و یا شکنجه نمودن، یا انجام رفتار و یا مجازات ظالمان، غیر انسانى و ترذیلى در مورد آنان.٣ – از طریق خودسرانه و حبس غیر...