برچسب: مدل DEA

عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل …

۵ ۵ ۳ ۴ ۴ ۶ ۲ ۳ ۱ ۶ ۶ ۲ نتایج مدل DEA کلاسیک همان نتایجی است که در حالت  برای مدل FDEA به‌دست می‌آید؛ در این حالت مراکز اعداد فازی مربوط به شاخص‌های هزینه‌ای به عنوان مقادیر آن‌ها برای زنجیره‌های تأمین در نظر گرفته می‌شود. برای بدست‌آوردن...

علمی : عنوانموضوع ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل …

اثربخشی روش‌های فاکتور تحویلی تعداد تحویل‌های بدون نقص فاکتورداردرصد تحویل‌های ضروریغنای اطلاعاتی در تحویل‌های در حال انجامدرصد کالاهای تمام‌شده‌ی در حال انتقالعملکرد قابلیت اطمینان تحویل دامنه‌ی محصولات و خدماتکارخانه‌ای که دامنه وسیعی از محصولات را تولید می‌کند احتمالا محصولات جدید را کندتر از کارخانه‌ای که دامنه‌ی کمی از محصولات...