برچسب: مدیریت دانش

ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب وکار در سازمان …

بهبود مداومتسهیل تغییرات و هماهنگی با شرایط جدیدایجاد مبانی تعریف سیاستگذارییکپارچهسازی فرآیندها و خدماتتهیه گزارشها و تحلیل اجرایی و مدیریتیافزایش رضایت مشتریاولویتدهی مؤثرسرعت بخشیدن به تصمیمگیریتوسعهی فنآوری و تکنولوژیبلوغ سازمان۲-۲-۶ موانع پیادهسازی مدیریت فرآیند کسبوکار در سازمانها ]۲۷[:تغییر فرهنگ سازمان،عدم آشنایی با مشکلات مربوط به طراحی فرآیندها،عدم استفاده از...

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۳۲

۱۱۳ ۵۴٫۴ ۶۷٫۸ فوق لیسانس و بالاتر ۴۷ ۳۲٫۲ ۱۰۰ کل ۲۰۰ ۱۰۰ نمودار شماره(۴-۳). توزیع تحصیلات پاسخگویان۴-۴- آمار استنباطیآمار استنباطی مشخص می کند که آیا الگوها و فرآیندهای کشف شده در نمونه، در جامعهآماری هم کاربرد دارد یا خیر.(دواس،۱۳۸:۱۳۷۶- ۱۳۷). بنابراین، آمار استنباطی راجع به ویژگی ها و...

سایت مقالات فارسی – تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۲۳

متغیر شامل هرچیزی است که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزش‌ها می‌توانند در زمان‌های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا این که در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد. (سکاران، ۱۳۸۸، ص ۸۲‌)‌متغیر مستقل: متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا...

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۲۲

حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران برای جامعه‌های بزرگ با ضریب اطمینان ۹۵/۰ و ضریب دقت ۰۵ /۰ به میزان ۱۸۵نفر برآورد شد که برای اطمینان بیشتر این مقدار به ۲۰۰نفر از پرسنل بانک انصار شعب غرب تهران افزایش یافت؛ در این تحقیق،...

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۲۱

۱- پاسخ‌گویی به تغییرات سریع تکنولوژی، ارتقاء انتظارات مشتریان و رقابت شدید سازمان‌های خصوصی و خارجی بانک‏ها۲- دسترسی به اطلاعات کارآمد و به‏موقع در همه فرآیندهای سازمان شامل برنامه‏ریزی، کنترل، تصمیم‏گیری و ارزیابی۳- استفاده از استعدادهای موجود۴- نتایج کارآمدتر و کاهش ریسک ناشی از تصمیم‌گیری بر پایه دانش۵- افزایش...

منابع مقالات علمی : تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های خصوصی- قسمت ۲۰

۴ ۲۰۰۹ زاک و همکاران رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان نتایج نشان می دهد که که مدیریت دانش با عملکرد سازمان رابطه مثبت و معنیداری دارد و همچنین مدیریت دانش با واسطهگری عملکرد سازمان با عملکرد مالی سازمان نیز مرتبط است. ۵ ۲۰۱۱ کارولینا و انجل تاثیر...

تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز …

آنان که از خواسته هایشان گذشتند، تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.دفهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۳۱-۲- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱-۳-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷۱-۴-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۷۱-۵-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۶-تعریف متغیرها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۷-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………۱۱فصل دوم : مباحث نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده۲-۱- هوش سازمانی۲-۱-۱- مفهوم هوش سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲-۱-۲-تاریخچه...

بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری …

در این پژوهش تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی خلاف قاعده بررسی شد، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تأثیر جریان نقدی مازاد بر اقلام تعهدی خلاف قاعده بررسی شود.از آنجائیکه سطوح بالاتر اقلام تعهدی، نشان دهنده کیفیت سود پایین تر سود است[۱۶۶] و کیفیت...