در یک تقسیم‌بندی عوامل کنترل را می‌توان در موارد زیر دید:۱) نظارت مربوط به قبل از تولد؛ روان‌شناسان عقیده دارند سیستم مراقبت طبی را باید آن‌چنان گسترش داد که از ایجاد و تولد طفل معلول و آنورمال جلوگیری شود. لذا باید مسایل زیر مورد کنترل قرار گیرد:– امراض خانمان‌براندازی...