پنج رمز ارتباط موثر مهارت های گوش دادنروش خلع سلاح : در سخنان طرف مقابل نکته مثبتی پیدا کنید. هرچند ممکن است با مجموعه صحبت او به کلی مخلف باشید و اظهار نظرش را اشتباه، غیر منطقی یا غیر منصفانه تلقی کند.درک همدلانه : خود را جای او قرار دهید و...