برچسب: میل به تغییر

سایت مقالات فارسی – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر …

یجدول ۴-۵۰- ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه های هوش سازمانی ……………………………………….۸۱و هوش سازمانی در کل با خلاقیتجدول ۴-۵۱- تحلیل واریانس مدل رگرسیون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت ………………………..۸۲در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهیجدول ۴-۵۲- ضرایب مدل رگرسیون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت……………………………………۸۲در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهیجدول...

فایل – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز …

جدول ۴-۶۸- ضرایب مدل رگرسیون گام به گام هوش سازمانی با خلاقیت………………………………….۹۱در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهیلفهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار ۴-۱- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی………………………………………….۵۱به تفکیک دانشگاه محل خدمتنمودار ۴-۲- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی………………………………………….۵۲به تفکیک دانشگاه مدرک تحصیلینمودار ۴-۲- توزیع فراوانی سطح تحصیلات کتابداران...

تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز …

آنان که از خواسته هایشان گذشتند، تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.دفهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۳۱-۲- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱-۳-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷۱-۴-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۷۱-۵-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۶-تعریف متغیرها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۷-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………۱۱فصل دوم : مباحث نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده۲-۱- هوش سازمانی۲-۱-۱- مفهوم هوش سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲-۱-۲-تاریخچه...