برچسب: نیازهای آموزشی

نتايج حاصل: دانلود رایگان (متن) روان شناسی : شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران استان کردستان 60ص

  نتايج حاصل از يافته هاي تحليلي نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد كه بين سن توتون كاران و ميزان نيازهاي آموزشي آنان رابطه معكوس و معني داري وجود دارد. يعني  هر چه سن توتون كاران كمتر بوده است در نتيجه نيازهاي آموزشي ـ ترويجي آنان... ادامه متن پایان نامه

نتايج و پيشنهادات: دانلود رایگان (متن) روان شناسی : شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران استان کردستان 60ص

  جدول 48-2 : خلاصه مراحل مختلف ورود متغيرهاي مستقل بر ميزان نيازهاي آموزشي ـ ترويجي توتون كاران استان كردستان F R ضرايب b متغيرهاي وارد شده به معادله متغيرهاي وارده شده به معادلة رگرسيون مراحل **42/11 10/0 033/4 x7 گام اول **69/13 21/0 00/5 25/3- x7 x13 گام... ادامه متن پایان نامه

روش تحقيق: دانلود رایگان (متن) روان شناسی : شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران استان کردستان 60ص

چكيــده بررسي نيازهاي آموزشي يك فرآيند نظام دار براي تعيين هدفها وتشخيص تفاوتها و تعيين اولويت ها به منظور انجام برنامه ريزي است به عبارت ديگر بررسي نيازهاي آموزشي يعني مطالعه يك جامعه به منظور تعين نيازها و خواسته هاي آموزشي قبل از اخذ... ادامه متن پایان نامه