میزان اضطراب از ۷۵ – ۶۵ شدید میزان اضطراب از ۷۲ – ۶۳ شدید میزان اضطراب از ۷۶ به بالا بسیار شدید میزان اضطراب از ۷۳ به بالا بسیار شدید پایایی و رواییدر پژوهش خانی پور و همکاران (۱۳۹۰) ضریب همسانی آین آزمون به شیوه آلفای کرونباخ ۶۶/۰ به...