برچسب: هوش سازمانی

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه- قسمت …

۲-۱-۳-۱) هوش اجتماعی……………………………. ……………………………………………………………………….۱۷۲-۱-۳-۲) هوش عملی…………………………….. ……………………………………………………۱۸۲-۱-۳-۳) هوش فرهنگی…………………………….. ………………………………………………………………………۱۸۲-۱-۳-۴) هوش سازمانی…………………………….. ……………………………………………………………………….۱۹۲-۱-۳-۵) هوش معنوی…………………………….. …………………………………………………………………………۱۹۲-۱-۴) هوش هیجانی و هوش شناختی………………………………………………………………………………………..۲۰۲-۱-۵) هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۲-۱-۶) هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۱-۷) اهمیت هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………….۲۵۲-۱-۸) مدل‌ها و دیدگاه‌های مختلف در زمینه هوش هیجانی……………………………………………………۲۷۲-۱-۸-۱) مدل شبکه شایستگی‌های عاطفی………………………………………………………………………………۲۷۲-۱-۸-۲) مدل هوش هیجانی بار-آن (مدل چندعاملی)……………………………………………………………..۳۱۲-۱-۸-۳) مدل توانایی هوش هیجانی………………………………………………………………………………………۳۲۲-۱-۹)...

سایت مقالات فارسی – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر …

یجدول ۴-۵۰- ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه های هوش سازمانی ……………………………………….۸۱و هوش سازمانی در کل با خلاقیتجدول ۴-۵۱- تحلیل واریانس مدل رگرسیون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت ………………………..۸۲در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهیجدول ۴-۵۲- ضرایب مدل رگرسیون مؤلفه چشم انداز راهبردی با خلاقیت……………………………………۸۲در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهیجدول...

فایل – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز …

جدول ۴-۶۸- ضرایب مدل رگرسیون گام به گام هوش سازمانی با خلاقیت………………………………….۹۱در کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهیلفهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار ۴-۱- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی………………………………………….۵۱به تفکیک دانشگاه محل خدمتنمودار ۴-۲- توزیع فراوانی کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاهی………………………………………….۵۲به تفکیک دانشگاه مدرک تحصیلینمودار ۴-۲- توزیع فراوانی سطح تحصیلات کتابداران...

تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز …

آنان که از خواسته هایشان گذشتند، تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.دفهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۳۱-۲- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱-۳-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷۱-۴-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۷۱-۵-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۶-تعریف متغیرها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۷-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………۱۱فصل دوم : مباحث نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده۲-۱- هوش سازمانی۲-۱-۱- مفهوم هوش سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲-۱-۲-تاریخچه...

تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر …

۲-۳- کتابخانه۲-۳-۱-سازمان کتابخانه………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲۲-۳-۲-ویژگیهای سازمان و مقایسه آن با کتابخانه……………………………………………………………………………………….۳۲۲-۳-۳-کتابخانه های دانشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………۳۴۲-۴- پژوهشهای خارج از کشور………………………………………………………………………………………………..۳۵۲-۵- پژوهشهای داخل کشور……………………………………………………………………………………………………..۳۷فصل سوم: روش تحقیق۳-۱- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۴۵۳-۲-جامعه آماری و محیط پژوهش……………………………………………………………………………………………۴۵۳-۳- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..۴۵۳-۴- متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………۴۷۳-۶-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………..۴۸۳-۷-محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸۳-۸- ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………۴۸وفصل چهارم: نتایج۴-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰۴-۲-آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….۵۰۴-۳-...

سامانه پژوهشی – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر اساس مدل …

جدول ۴-۶- تعداد سوالات مؤلفههای هوش سازمانی و دامنه پاسخگویی………………………………………۵۸جدول ۴-۷- آماره توصیفی مؤلفه هوش سازمانی……………………………………………………………………….۵۹جدول ۴-۸- نمره هوش سازمانی………………………………………………………. ………………………………….۵۹جدول ۴-۹- تعداد سوالات و دامنه پاسخگویی پرسشنامه خلاقیت………………………………………………۶۰جدول ۴-۱۰- آماره توصیفی متغیر خلاقیت …………………………………………. …………………………………۶۰جدول ۴-۱۱- نمره خلاقیت………………………………………………………. ………………………………………….۶۰جدول ۴-۱۲- آماره توصیفی میانگین مؤلفههای هوش سازمانی به تفکیک...