میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱%با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.۴-۱-۱۲- آزمون سفتی بافت (نفوذ)جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۳) نشان میدهد که اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان سفتی بافت (نفوذ) معنیدار نبود. ولی اثر رقم در سطح احتمال ۱ درصد...