برچسب: وسواس

محدوديت هاي تحقيق: دانلود رایگان (متن): بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

محدوديت هاي تحقيق 1. عدم استفاده از مطالب ومنابع معتبر در رابطه با تحقيق حاضر 2. محدوديتها زماني جهات ارائه بهتر تحقيق 3. عدم همكاري آزمودني ها در جهت اجراي تحقيق 4. محدود بودن آزمودني در يك محدوده ي سني 5. عدم دسترسي به آزمونهاي مورد استفاده در... ادامه متن پایان نامه

روش تحقيق : دانلود رایگان (متن): بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

روش تحقيق : روش تحقيق استفاده شده در تحقيق حاضر از نوع هم بستگي است كه هدف از تحقيق هم بستگي عبارت است از درك الگوهاي پيچيده رفتاري از طريق مطالعه هم بستگي بين الگوها ومتغييرهايي كه فرض مي شود بين آنها رابطه وجود دارد اين روش مخصوصاًدر شرايطي... ادامه متن پایان نامه

مراحل هنجاریابی: دانلود رایگان (متن): بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

مراحل هنجاریابی در اصفهان پس از مکاتبه با سازندۀ آزمون و دریافت نسخه ای از پرسشنامه ، کلیۀ سؤالات ترجمه و ویراستاری گردید ، سپس متن ترجمه شده به زبان انگلیسی برگردان شد و دو فرم اولیه مقایسه گردید . نهایتاً در متن ترجمه شده اصلاحاتی صورت گرفت .... ادامه متن پایان نامه

روش نمونه گيري : دانلود رایگان (متن): بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

فصل دوم : منصوری در سال 1369 در تحقیقی تحت عنوان برسی رابطه بین وسواس و سلامت روانی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان نور شهر مازندران که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین وسواس و سلامت روانی رابطه وجود دارد . و همین طور تحقیقی را در سال 1370 که... ادامه متن پایان نامه

اهميت اندازه گيري هوش هيجاني : دانلود رایگان (متن): بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

سنجش براي هوش هيجاني با فكر كردن به باهوش ترين افرادي كه مي شناسيد احتمالاًچند خصيصه بارزشان را به خاطر مي آوريد به احتمال زياد اين افراد با كمترين تلاش ،بالاترين نمره ها را در مدرسه مي گرفتند . آنها شغل هاي خوبي دارند ولي در ارتباط با همكارنشان... ادامه متن پایان نامه

اختلال وسواس – بي اختياري: دانلود رایگان (متن): بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

اختلال وسواس – بي اختياري 1 – تعريف مفهوم وسواس ، فكر « محاصره » و مفهوم « بي اختياري » فكر اجبار را القاء مي‌كند و درك اين مفاهيم بدون مرتبط ساختن آنها با « من » فرد كه در بيان آزادانه فكر ، تجسم و عمل خويشتن ، احساس محدوديت مي‌كند ، امكان پذير... ادامه متن پایان نامه