برچسب: (متن) بازی های کودکان

بحث و نتیجه گیری-دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني- قسمت 2

, 1975. child health maintenave conception family centred care. st. lovis : c. vmosy. co. 52 ) Dadashzadeh, maryam, 1376, Preschool and primary school education, payam nour university, Tehran, first publish, 1376. 53 ) Murray, Ruth and zentner, Judith, 1979. nursing assessment and health promotion through the life span. sant lovis : pretice-hall. 54 ) Severo Richard, 1989, play Eases the fears of hospitalized children, newyorktimes, New... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني اسباب بازیهای پیشرفته- قسمت 2

ودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 (متن) قسمت پنجم لیست (متن) های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 (متن) 1 2 ... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني ادبیات و پیشینه تحقیق- قسمت 2

خانواده و محله پرجمعیت متولد می شود طبیعتاً به علت وجود همبازیهای زیاد تمایل به بازیهای گروهی و بازیهایی که احتیاج به وسائل چندانی ندارند پیدا می کند. اما بازیهای فردی برای کودکانی که هنوز قادر به بازی جمعی نیستند طبیعی می باشد، مثلاً این... ادامه متن پایان نامه

بحث و نتیجه گیری-دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری        نتیجه گیری  تأثیر بازی در کودک بیمار بستری در بیمارستان، به اندازه کودک سالم اهمیت دارد. هدف از بازی در بیمار، گذراندن اوقات فراغت، ابزار احساسات و تهاجم و کاستن صدمه ناشی از بستری شدن در بیمارستان می باشد.... ادامه متن پایان نامه

تجزیه و تحلیل داده ها-دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها      قسمت اول : آمار توصیفی  در این پژوهش تحلیل های آمار توصیفی شامل سن، جنسیت، تعداد افراد خانواده، رتبه تولد، تحصیلات پدر و مادر کودکان نمونه آماری در قالب آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد به صورت جداول و... ادامه متن پایان نامه

اعتبار علمی (پایانی ابزار گردآوری داده ها) دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

اعتبار علمی (پایانی ابزار گردآوری داده ها)  پایانی ابزار ثبت نمره آزمون تصویری اضطراب در مطالعه ای که روانی پور (1378) انجام داده اشت سنجیده شده است. این پژوهشگر برای تعیین پایانی از پایایی هم ارز استفاده نموده؛ به طوریکه این ابزار توسط پژوهشگر و... ادامه متن پایان نامه

نقش پرستاران در کاهش اضطراب کودکان بیمار-دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

نقش پرستاران در کاهش اضطراب کودکان بیمار  پرستاران نقش خود را به عنوان افراد کمک دهنده می دانند. بیماری و بستری شدن، سبب تنش در کودک و خانواده می شود. والدین و کودکان نیاز به پرستارانی دارند که منبع آرامش، قدرت و دانش باشند. با این وجود... ادامه متن پایان نامه

روش تحقیق :دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني

فصل سوم روش تحقیق      روش تحقیق :  این پژوهش شبه آزمایشی است. که در این طرح متغیر وابسته قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شود. در شکل زیر مراحل این طرح را نشان می دهد. در این نمودار T1 عبارت است از پیش آزمون یا متغیر وابسته که قبل از... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عکس العمل کودکان به بیماری و بستری شدن

عکس العمل کودکان به بیماری و بستری شدن  بستری شدن در بیمارستان، تجربه جدیدی برای شیرخواران و کودکان خردسال است. هنگامیکه جهت معاینه به مطب پزشک برده می شوند، به سادگی به پزشکان و پرستاران علاقه نشان می دهند در حالی که در بیمارستان قادر به درک... ادامه متن پایان نامه

دانلود (متن) کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي نکات مثبت بستری شدن

نکات مثبت بستری شدن  سی پین 1975 در مورد اثرات مثبت بستری شدن کودکان سن قبل از مدرسه در بیمارستان و عکس العمل آنها نسبت به بیماری و بستری شدن اظهار می دارد : بیماری و بستری شدن کودک دوره قبل از دبستان ترس بی حد و بی حصر او را به کنترل در می آورد، چون... ادامه متن پایان نامه