برچسب: (متن) ناهنجاری

(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی-بحث و نتیجه گیری- قسمت 2

e births.consanguinity Birth Defects .1999;42:133-9. 49- Cleary –Goldman J,Malone FD,vidaver J,et al. Impcat of maternal age on obstetric outcome.obstet Grnecol 2005 ;105 (5): 983-90 50- Seidman DS,Ever Hadani p,Gale R effect of maternal smoking and age on congenital anomalies. obstet Grynecol 1990 ;70 (6):1046-50 51- Sheiner E, katz M, Fraser o,et al.The relationship between congenital cardiovascular malformations and spontaneous... ادامه متن پایان نامه

(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی مقدمه و بیان مسئله- قسمت 2

> Diethylstilbestrol(DES) Misoprostol carbamazepine Ethanol Penicillamine Chlorbiphenyls i Etretinate Phenytoin Cocaine Isotretinoin Radioactive iodine Coumarins Tetracycline Streptomycin Cyclophos phamide Danazol Tamoxifen بارداری به سه مرحله تقسیم می شود و سندرم های ناشی از تماس دارویی نیز بر طبق آن نام گرفته اند. این تماس ها، طی 8... ادامه متن پایان نامه

نتایج ویافته ها-(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

فصل چهارم نتایج ویافته ها       جدول 1-4 توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب نوع ناهنجاری در سال 87-86 نوع  ناهنجاری تعداد درصد ناهنجاری کوچک 127 9/70 ناهنجاری بزرگ 23 8/12 ناهنجاری کوچک و... ادامه متن پایان نامه

مواد وروش ها-(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

فصل سوم مواد وروش ها 3-مواد وروش ها 1-3 روش پژوهش :این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد . 2-3- محل پژوهش : زایشگاه نیک نفس شهرستان رفسنجان 3-3- جمعیت مورد مطالعه: کلیه نوزادان زنده ایرانی متولد شده در زایشگاه نیک نفس شهرستان رفسنجان در سال 1387- 1386 4-3-... ادامه متن پایان نامه

مروری بر متون و مطالعات-(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

فصل دوم مروری بر متون و مطالعات انجام شده در زمینه پژوهش                   مروری بر مطالعات انجام شده با توجه به اهمیت ناهنجاری های مادرزادی که نقش مهمی رادر مرگ و میر وگرفتاری پیش از تولد و دوران نوزادی ایفا می کند. مطالعات مختلفی در مورد ارتباط... ادامه متن پایان نامه

(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی8-1- اهداف

8-1- اهداف 1-8-1-اهداف اصلی بررسی فراوانی ناهنجاری های مادرزادی ظاهری و برخی عوامل موثر در بروز آن در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال 1387-1386 2-8-1-اهداف ویژه تعیین فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک... ادامه متن پایان نامه

(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی داروهای ضد میکروبی

داروهای ضد میکروبی تتراسیکلین ها: تغییر رنگ دندان های شیری به صورت زرد –  قهوه ای می شوند و یا در استخوان های دراز جنین رسوب می کنند. آمینوگلیکوزیدها: باعث ایجاد میزان توکسیک خونی آن ها در جنین می شود. نقایص مادرزادی حاصل از مواجهه دوران... ادامه متن پایان نامه

(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی مقدمه و بیان مسئله

فصل اول              مقدمه و بیان مسئله   مقدمه 1-1- بیان مسئله و اهمیت پژوهش ناهنجاری مادرزادی به تغییر دائمی اطلاق می گردد که قبل از تولد توسط یک اختلال تکاملی با منشادرونی در ساختمان های بدن ایجاد شده است . علی رغم پیشرفت های  حاصل شده در... ادامه متن پایان نامه

(متن) رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی-بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری   بحث و نتیجه گیری : دراین مطالعه از 6089 نوزاد زنده ایرانی مورد بررسی، 179 نوزاد دارای ناهنجاری  مادرزادی ظاهری بودند که شیوع ناهنجاری مادرزادی در طول یکسال 93/2 درصد بر آورد شد که نزدیک به گزارش بحرین 7/2 درصد (29) وکمتر از... ادامه متن پایان نامه