برچسب: کاهش اضطراب

پژوهش – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب …

پنج رمز ارتباط موثر مهارت های گوش دادنروش خلع سلاح : در سخنان طرف مقابل نکته مثبتی پیدا کنید. هرچند ممکن است با مجموعه صحبت او به کلی مخلف باشید و اظهار نظرش را اشتباه، غیر منطقی یا غیر منصفانه تلقی کند.درک همدلانه : خود را جای او قرار دهید و...

مقاله – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم اضطراب ( صفت و …

– اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب الوقوع میدهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می سازد. اضطراب واکنش به خطری نامعلوم، درونی، مبهم و از نظر منشا با تعارض همراه است (پورافکاری،۱۳۸۴).۴-۳-۲انواع اضطراباضطراب به طور کلی با انتظار وقوع یک پیشامد ناگوار...

سامانه پژوهشی – اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش علائم …

جدول ۴-۱۵: نتایج تأثیر عضویت گروهی بر میانگین نمرات پس آزمون و پیگیری مقیاس های اضطراب صفت، اضطراب حالت و استرس ۱۴۶جدول ۴-۱۶: نتایج تأثیر عضویت گروهی بر میانگین نمرات پس آزمون و پیگیری زیر مقیاس های کیفیت زندگی ۱۴۸جدول ۴-۱۷: نتایج تحلیل کواریانس تفاوت بین گروه ها بر...