برچسب: کاهش جرایم

مقاله علمی با منبع : آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۳- قسمت …

اثبات‌گرایان و نخستین طرفداران اقدامات تأمینی تدابیر خنثی‌کننده و مراقبتی را اقدامات تأمینی فرض می‌کردند، به عقیده‌ی ایشان برای حمایت جامعه از بزهکاران خطرناک کافی است آنها را در وضعی قرار دادکه نتوانند به جامعه آسیب برسانند مثل نگهداری دائمی‌از بزهکاران به‌عادت، اخته‌کردن بزهکاران جنسی۱، به کار واداشتن ولگرد‌ها...

سایت مقالات فارسی – آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۳- قسمت ۳

۲-۱۵-۵ علل وضعی……………………………………………………………………………۳۱۲-۱۶ عوامل جرم زای اجتماعی………………………………………………………………..۳۱۲-۱۶-۱ نا بهنجاری خانوادگی………………………………………………………………….۳۱۲-۱۶-۲ محرومیت اقتصادی و فقر……………………………………………………………..۳۲۲-۱۶-۳ تبعیض و نابرابری بر اعمال قانون…………………………………………………….۳۲۲-۱۶-۴ تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم…………………………………………………….۳۳۲-۱۷ عوامل موثر بر بزهکاری کودکان………………………………………………………..۳۳۲-۱۷-۱ خانواده و بزهکاری……………………………………………………………………۳۳۲-۱۷-۲ مدرسه وبزه کاری……………………………………………………………………..۳۴۲-۱۷-۳ گروه همسالان و بزهکاری…………………………………………………………….۳۴۲-۱۷-۴ رسانه ها وبزهکاری…………………………………………………………………..۳۴۲-۱۸ انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان……………………………………………………….۳۵۲-۱۹ فرصت...