برچسب: کتابخانه ملی

بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی …

در سال ۱۸۹۷ نام بخش کتابخانه های دانشگاهی به ” بخش کتابخانه های دانشگاهی و مرجع ” تغییر یافت.این بخش در قرن بیستم برای برنامه ریزی نشست ها دست به انتخاب افرادی می زد تا اینکه در سال ۱۹۲۳ آیین نامه ای تدوین شد که موجودیت این بخش را...

متن کامل – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های …

از آنجا که رده بندی های موجود در سطح جهان در موضوعات مختص ایران و اسلام، جوابگوی نیاز ها نیست، کتابخانه ملی سالهاست که به تدوین گسترش های مختلفی از رده بندی های دیویی و کنگره می پردازد.گسترش های کنگرهعلاوه بر تاریخ، ادبیات و جغرافیای ایران و اسلام با...

بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲-۲ دانشگاه، مرکز اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۲۰۲-۳ کتابخانه دانشگاهی اساسی ترین نهاد آموزشی………………………………………………………………………………..۲۲۲-۴ کارکرد و اهداف کتابخانه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۴-۱ مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۲-۴-۲ دسترسی به منابع…………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۴-۳ کاربرد درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۴-۴ آموزش استفاده کنندگان………………………………………………………………………………………………………۲۴۲-۴-۵ ذخیره و نگهداری……………………………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۵ نقش آموزشی کتابخانه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۶ کتابخانه های دانشگاهی نوین……………………………………………………………………………………………………….۲۶۲-۷ کتابخانه های دانشگاهی در آینده………………………………………………………………………………………………….۲۸۲-۸ کتابخانه های دانشگاهی نوین……………………………………………………………………………………………………..۲۸۲-۹ اهمیت استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹۲-۹-۱...