برچسب: کتابداری

منابع مقالات علمی : بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

آزمون معنی دار نیست کمتراز حد متوسط ۸ برابربا متوسط( ۵۰% ) ۰ مجموع ۹ همانطور که از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده مشخص گردید، می توان نتیجه گرفت که فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. یعنی طبق فرضیه ” کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار با استانداردهای...

سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های …

۳ـ۳٫ نمونه گیری پژوهشجامعه آماری پژوهش حاضر شامل ۹ کتابخانه مرکزی و دانشکده ای دانشگاه های سبزوار وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است ، که به منظور جامعیت تحقیق از هیچ نوع نمونه گیری استفاده نگردید و کل جامعه...

بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی …

در سال ۱۸۹۷ نام بخش کتابخانه های دانشگاهی به ” بخش کتابخانه های دانشگاهی و مرجع ” تغییر یافت.این بخش در قرن بیستم برای برنامه ریزی نشست ها دست به انتخاب افرادی می زد تا اینکه در سال ۱۹۲۳ آیین نامه ای تدوین شد که موجودیت این بخش را...

متن کامل – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های …

از آنجا که رده بندی های موجود در سطح جهان در موضوعات مختص ایران و اسلام، جوابگوی نیاز ها نیست، کتابخانه ملی سالهاست که به تدوین گسترش های مختلفی از رده بندی های دیویی و کنگره می پردازد.گسترش های کنگرهعلاوه بر تاریخ، ادبیات و جغرافیای ایران و اسلام با...

بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲-۲ دانشگاه، مرکز اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۲۰۲-۳ کتابخانه دانشگاهی اساسی ترین نهاد آموزشی………………………………………………………………………………..۲۲۲-۴ کارکرد و اهداف کتابخانه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۴-۱ مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳۲-۴-۲ دسترسی به منابع…………………………………………………………………………………………………………………۲۳۲-۴-۳ کاربرد درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۴-۴ آموزش استفاده کنندگان………………………………………………………………………………………………………۲۴۲-۴-۵ ذخیره و نگهداری……………………………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۵ نقش آموزشی کتابخانه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۶ کتابخانه های دانشگاهی نوین……………………………………………………………………………………………………….۲۶۲-۷ کتابخانه های دانشگاهی در آینده………………………………………………………………………………………………….۲۸۲-۸ کتابخانه های دانشگاهی نوین……………………………………………………………………………………………………..۲۸۲-۹ اهمیت استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹۲-۹-۱...

بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های …

جدول ۴-۱۷ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد ششم…………………………….. ۸۶جدول ۴-۱۸ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد هفتم…………………………….. ۸۸جدول ۴-۱۹ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد هشتم……………………………. ۹۰جدول ۴-۲۰ آزمون دوجمله ای برای بررسی...

فایل دانشگاهی – تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز …

۵۲نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی تحصیلات را بر حسب نوع دانشگاه نشان میدهد. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده میشود در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران دارای ۱۶ نفر کتابدار بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داده است ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دارای ۹ نفرکتابدار در رتبه...