برچسب: SMEs

مقاله – رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات …

Andersen M. M(2011) . Silent Innovation;Corporate Strategizing in Early Nanotechnology Evolution. Paper to be presented at the DRUID conference, Copenhagen. 24(2),PP15-17Asmatulu,E.J,Twomy.M,Overcash.(2012). Life cycle and nano-products: end-of-life assessment. Journal of Nanoparticle Research,14(3),pp.1-8Bennett , A.R.(1997), The five Vs-a buyer ‘s perspective of the marketing mix. Journal of Marketing Intelligence & Planning 15)3(,...

سایت مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با افشاء اطلاعات زیست محیطی در شرکتهای کوچک و …

همکاری این کار با زمینه ی مدیریت زیست محیطی برای این است که فضایی پژوهشی در مسئولیتهای اجتماعی ایجاد شود که شواهد کمی برای آن موجود است. پس می شود ادعا کرد که این عملی پیشگام در شرکتهای کوچک و متوسط است. بنابراین، شرکتهای کوچک و متوسط از هرگونه...