منابع مقاله حقوق با موضوع برنامه هسته ای ایران

دانلود پایان نامه

ها و پرداختها همچنان تحت مفاد این قطعنامه قرارداشته و مسدود باقى بمانند.
۱۵- تصمیم مى گیرد که اقدامات بند ۱۲ فوق مانع ازاقدام یک شخص یانهاد نام برده شده درضمیمه ،‌براى انجام پرداختهاى مقرره به موجب قرارداد منعقده درزمان قبل از قرارگرفتن چنین شخص یانهادى درفهرست ضمیمه نشود،‌مشروط براینکه کشورهاى مربوطه مشخص کرده باشند که قرارداد مربوط به اقلام ، مواد،‌تجهیزات ،‌کالاها ، فناوریها ، کمکها آموزشها ،‌کمک مالى ،‌سرمایه گذارى – واسطه گرى یاخدمات ممنوعه اى که دربندهاى ۳-۴ و ۶ فوق به آنها اشاره شده نمیباشد . پرداخت مستقیما یابه طور غیرمستقیم توسط شخ یا نهادمشخص شده طبق بند ۱۲ فوق دریافت نمیشود وبعدازاعلام مراتب توسط کشورهاى مربوطه به کمیته مبنى بر قصد انجام پرداخت یا دریافت یاصدور مجوز ، درصورت اقتضاء – رفع توقیف ازاعتبارات دیگرداراییى هاى مالى یامنابع اقتصادى براى این منظور ، ده روز کارى قبل ازصدور چنین اجازه اى .

۱۶- تصمیم مى گیرد که کمکهاى ارایه شده به ایران توسط آژانس یاتحت نظارت آن تنهاباید براى استفاده درجهت مقاصد غذایى – کشاورزى – پزشکى ، ایمنى یا دیگر اهداف انسان دوستانه ،و درمواقعى که ضرورى است براى پروژه هایى باشد که مستقیما مربوط به اقلام مصرح دربندهاى — هستند اماچنین همکاریهاى فنى ارایه نمى گردد اگربا فعالیتهاى هستهاى حساس به لحاظ اشاعه که در بند ۲ این قعطنامه تعیین شده اند مرتبط باشند .
۱۷ – ازکلیه کشورها مى خواهد نسبت به آموزش تخصصى یاتعلیم اتباع ایرانى دررشته هایى که به فعالیتهاى هسته اى حساس به لحاظ اشاعه و توسعه سیستم هاى پرتاب سلاحهاى هسته اى ایران کمک خواهد نمود درداخل قلمروشان یاتوسط اتباعشان هوشیارى اعمال وازآن جلوگیرى نمایند .
۱۸ – تصمیم مى گیرد که برمبناى بند ۲۸ آیین کارموقت ، کمیته اى درشوراى امنیت متشکل از کلیه اعضاى شورا جهت انجام وظایف زیرتشکیل دهد : درخواست اطلاعات ازکلیه کشورها، بویژه کشورهاى منطقه وکشورهاى تولید کننده اقلام، کالاها ،‌تجهیزات ،‌مواد وفناورى مورد اشاره دربندهاى ۳و۴ فوق ، درباره اقدامات اتخاذ شده توسط آنها جهت اجراى موثر تدابیر مقرر دربندهاى ۳-۴- ۵-۶-۷-۸-۱۰-و ۱۲ این قطعنامه وهرنوع اطلاعات دیگرى که میتواند دراین رابطه مفید بشمار رود درخواست اطلاعات ازدبیرخانه آژانس درمورداقدامات انجام شده توسط آژانس جهت اجراى موثر تدابیر مقرر دربند ۱۷ این قطعنامه وهرنوع اطلاعات دیگرى که مى تواند دراین رابطه مفید بشمار رود بررسى اطلاعات دریافتى واتخاذ اقدامات مقتضى درباره موارد ادعایى نقض تدابیر مقرر دربندهاى ۳-۴-۵-۶-۷-۸-۱۰و ۱۲ این قطعنامه بررسى وتصمیم گیرى درمورد درخواستها براى معافیتهاى پیش بینى شده دربندهاى ۹و۱۳و ۱۵ فوق تعیین دیگراقلام‌، مواد – تجهیزات -کالاها وفناوریهاى که باید براى هدف بند ۳ مشخص گردند برحسب ضرورت تعیین اشخاص ونهادهاى دیگرى که موضوع اقدامات مقرر در بندهاى ۱۰ و۱۲ فوق مى باشند ارایه اصول راهنماى مورد نیاز جهت تسهیل اجراى تدابیر مقرر در این قطعنامه و درج درخواستى دراین اصول راهنما از کشورها جهت ارایه اطلاعات درهر جاکه میسر باشد درمورد اینکه چرااشخاص ویانهادها واجد معیارهاى تعیین شده دربندهاى ۱۰ و ۱۲ بوده وارایه هرگونه اطلاعات جهت شناسایى اشخاص و نهادهاى مربوطه ارایه گزارش به شوراى امنیت حداقل هر نود روز یکبار درمورد فعالیتهایش واجراى این قطعنامه به همراه ملاحظات وتوصیه ها بویژه در مورد راههاى تقویت اثربخشى تدابیرمقرر در بندهاى ۳-۴-۵-۶-۷-۸-۱۰ و ۱۲ فوق .
۱۹- تصمیم مى گیرد که کلیه کشورها طى ۶۰ روز از زمان تصویب این قطعنامه درمورد اقداماتى که براى اجراى موثر بندهاى ۳-۴-۵-۶-۷-۸-۱۰- ۱۲و ۱۷ فوق اتخاذ کرده اند ،‌به کمیته گزارش دهند .
۲۰ – ابراز عقیده مى نمایند که تعلیق مقرر دربند ۳فوق و پایبندى کامل و راست آزمایى شده ایران به درخواست هاى شوراى حکام آژاس به راه حلى دیپلماتیک ومبتنى بر مذاکره که تضمین نماید برنامه هسته اى ایران منحصرا براى مقاصد صلح آمیز است ،‌کمک خواهد کرد و بر تمایل جامعه بین المللى براى کارمثبت درجهت نیل به چنین راه حلى تاکید مى کند وایران راتشویق مى کند تابرمبناى مفاد فوق وارد تعامل مجدد باجامعه بین المللى وآژانس شده ،‌وتاکید مى کند که چنین تعاملى به سود ایران خواهدبود .
۲۱- ازتعهد چین – فرانسه – آلمان – فدراسیون روسیه -انگلستان وامریکا وحمایت نماینده عالى اتحادیه اروپا به یافتن یک راه حل مبتنى بر مذاکره براى این موضوع استقبال وایران راتشویق مى کند جهت نیل به ترتیبات دراز مدت وجامعى که توسط روابط وهمکارى باایران را برمبناى احترام متقابل وایجاد اعتماد بین المللى نسبت به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته اى ایران میسرسازد. به تعامل درمورد پینشهادهاى ژوئن ۲۰۰۶ آنهاکه درقطعنامه ۱۶۹۶ شوراى امنیت مورد تایید قرار گرفت بپردازد .
۲۲ – عزم خود رابراى تقویت قدرت واختیارات آژانس مجددا مورد تاکید قرار مى دهد ،‌قویا ازنقش شوراى حکام آژانس حمایت مى کند و ازمدیرکل ودبیرخانه آژانس به خاطرتلاشهاى حرفه اى و بى طرفانه جارى شان به منظور حل وفصل کلیه مسایل باقى مانده درایران درچارچوب آژانس قدردانى وتشویق مى نماید و برضرورت ادامه کارآژانس براى روشن سازى کلیه موضوعات باقى مانده مربوط به برنامه هسته اى ایران تاکید مى کند
۲۳- درخواست مى کند که مدیرکل آژانس ظرف ۶۰ روز گزارشى درباره اینکه آیا ایران تعلیق کامل و پایدار کلیه فعالیتهاى ذکرشده دراین قطعنامه رابرقرار ساخته ونیز درباره فرایند پایبندى ایران به تمام اقدامات مقرر شده توسط شوراى حکام و دیگر مفاد این قطعنامه به شوراى حکام و به موازات آن به شوراى امنیت ارایه نماید .
۲۴- تاکید مى کند که شورا درپرتو گزارش مدیر کل‌ آژانس که قرار است ظرف ۶۰ روز ارایه شود. اقدامات ایران را مورد مرور وبررسى قراردهد و اینکه شورا به منظور میسرساختن مذاکرات اجراى اقدامات را تعلیق مى نماید چانچه ایران تمامى فعالیتهاى مرتبط با غنى سازى وبازفرآورى ازجمله تحقیق وتوسعه راتعلیق کند، به نحوى که آژانس آنرا راستى آزمایى نماید و تعلیق اقدامات شورا تازمانى است که ایران چنین تعلیقى را حفظ کند ، ‌اینکه شورا به محض اینکه تشخیص دهد ایران کاملا به تعهدات خود طبق قطعنامه هاى مربوطه شوراى امنیت پایبند است و درخواستهاى شوراى حکام آژانس را آن طور که توسط شوراى حکام تایید گردید
ه، برآورده ساخته است اقدامات مصرح دربندهاى ۳-۴-۵-۶-۷-۱۰ و ۱۲ راپایان مى دهد. ودرصورتى که گزارش مورد اشاره بند ۲۳ گزارش مدیرکل آژانس نشان دهد که ایران به این قطعنامه پایبند نبوده شورا به منظور ترغیب ایران به پایبندى به این قطعنامه ودرخواستهاى آژانس، اقدامات مقتضى دیگرى راتحت ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحداتخاذ مى نماید و تاکید میکند چنانچه چنین اقدامات بیشترى ضرورت پیدا کند به تصمیمات دیگرى نیاز خواهدبد.
۲۵- تصمیم مى گیرد که این موضوع را دردستور کار خود حفظ کند

قطعنامه ضد ایرانى شوراى امنیت همچنین حاوى ضمیمه اى به شرح ذیل است‌:
الف »نهادهاى دخیل دربرنامه هسته اى ۱- سازمان انرژى اتمى ایران ۲- شرکت انرژى مصباح (تامین کننده راکتور تحقیقاتى ۴۰واتى اراک ) ۳- کالا الکتریک (تامین کننده نطنز ) ۴- شرکت پارس تراش ( دخیل دربرنامه سانتریفیوژ که درگزارشهاى آژانس معرفى شده ) ۵- فرایند تکنیک (‌دخیل در برنامه سانتریفیوژ که درگزارشهاى آژانس معرفى شده ) ۶- سازمان صنایع دفاع ( تحت پوشش وزارت دفاع – برخى ازنهادهاى تابعه سازمان دربرنامه ساخت قطعات سانتریفیوژ وبرنامه موشکى دخیل مى باشند). ۷- هفت تیر ( نهاد تابعه سازمان صنایع دفاع که به طور گسترده اى بعنوان نهادى شناخته شده که مستقیما درگیربرنامه هسته اى است )‌ .
ب » : نهادهاى دخیل در برنامه موشکهاى بالستیک ۱- گروه صنعتى شهید همت (نهادتابعه سازمان صنایع دفاع )۲- گروه صنعتى شهید باقرى (نهاد تابعه سازمان صنایع دفاع ) ۳- گروه صنعتى فجر (نهاد تابعه سازمان صنایع دفاع – سابقا کارخانه ابزار سازى )
ج / اشخاص دخیل دربرنامه هسته اى ۱- محمدقندى – معاون تحقیق وتوسعه سازمان انرژى اتمى ایران ۲- بهمن اصغرپور -مدیرعملیات ( اراک ) ۳- داود آقاجانى -رییس نطنز ۴- احسان منجمى – مدیر پروژه ساخت نطنز ۵- جعفر محمدى – مشاور فنى سازمان انرژى اتمى ایران (مسئول مدیریت تولید براى سانتریفیوژها ) ۶- على حاجى نیا لیل آبادى – مدیرکل شرکت انرژى مصباح ۷- سردار محمد مهدى نژاد نورى – رییس دانشگاه فناورى دفاعى مالک اشتر (دپارتمان شیمى وابسته به وزارت دفاع که آزمایشاتى رادرمورد بریلیوم انجام داده )
د. اشخاص دخیل دربرنامه موشکى ۱- سردار حسین سلیمى – فرمانده نیروى هوایى سپاه پاسداران ۲- احمد وحید دستجردى – مدیرعامل سازمان هواوفضا ۳- رضاقلى اسماعیلى – رئیس اداره کل روابط بین المللى وبازرگانى سازمان انرژى اتمى ایران۴-مرتضى بهمنیاره رییس اداره کل بودجه۵-اشخاصى که هردو برنامه هسته اى وموشک بالستیک دخیل هستند،‌سرلشکر یحیى رحیم صفوى – فرمانده سپاه پاسداران .
قطعنامه 1737 شورای امنیت:
با یادآوری بیانیه رئیس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولای 2006؛
با تأکید مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و یادآوری حق کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق, تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز و بدون تبعیض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش‌های متعدد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که توسط مدیرکل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود از این که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 27 فوریه 2006 (GOV/2006/15) تعدادی از موضوعات باقی مانده و نگرانی‌هایی را درمورد برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعاتی که می‌توانسته ابعاد هسته‌ای نظامی داشته باشد فهرست نموده است و این که آژانس نمی تواند نتیجه گیری کند که هیچگونه مواد یا فعالیت های هسته ای اظهارنشده در ایران وجود ندارد؛
با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش 28 آوریل 2006 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (GOV/2006/27) و یافته های آن گزارش, از جمله اینکه با گذشت بیش از 3 سال از تلاش های آژانس برای بدست آوردن شفافیت درخصوص کلیه ابعاد برنامه هسته ای ایران, شکاف های موجود در دانش آژانس موجب نگرانی است و آژانس نمی تواند در تلاش های خود به منظور ارائه تضمین درخصوص فقدان مواد و برنامه های هسته ای اظهار نشده، پیشرفتی صورت دهد؛

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با نگرانی جدی خاطرنشان می سازد همانطور که در گزارش های 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته, ایران تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همکاری خود با آژانس را طبق پروتکل الحاقی از سرنگرفته, سایر اقدامات درخواست شده توسط شورای حکام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت پایبند نبوده و اینکه این اقدامات برای ایجاد اعتماد ضروری هستند و به طور جدی از امتناع ایران در اتخاذ این قدم ها، ابراز تأسف می نماید؛
با تأکید بر اهمیت تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن راه حلی مذاکره شده که تضمین نماید برنامه هسته ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح آمیز است, و با خاطرنشان ساختن اینکه چنین راه حلی به سود عدم اشاعه در نقاط دیگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چین, فرانسه, آلمان, فدراسیون روسیه, انگلستان, آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا برای دستیابی به راه حلی بر اساس مذاکره؛
با عزم به اثر بخشیدن به تصمیمات خود از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌های آژانس و همچنین به منظور محدود نمودن ایران در توسعه فناوری های حساس در پشتیبانی از برنامه های هسته ای و موشکی‌اش تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد که اهداف این قطعنامه برآورده شده است؛
با نگرانی نسبت به خطرات اشاعه ناشی از برنامه هسته ای ایران، در این چارچوب، با قصور مستمر ایران در برآوردن درخواست های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت, و با توجه به مسئولیت اولیه شورا طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛
با اقدام ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛
1) تأکید می کند ایران باید بدون تأخیر بیشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را اتخاذ نماید، اقداماتی که برای ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای خود و برای حل و فصل مسایل باقیمانده ضروری هستند.
2) در این چارچوب تصمیم می گیرد که ایران می بایست بدون تأخیر بیشتر، تمامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه زیر را تعلیق نماید:
الف) تمامی فعالیت‌های بازفرآوری و مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه، به گونه ای که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد؛ و
ب) کار کردن بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، از جمله ساخت رآکتور تحقیقاتی که با آب سنگین کار می‌کند، به گونه ای که توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
3) تصمیم می گیرد که کلیه کشورها می بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران – اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد – نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری که می تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نماید، از جمله موارد زیر، را به مورد اجرا گذارند:

الف) مواردی که در بخش‌های B.6, B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سندS/2006/814 تصریح گردیده؛
ب) مواردی که ‌در بخش‌های A.1 وB.1 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سند S/2006/814 تصریح گردیده، به جز عرضه، فروش و یا انتقال:
(1) تجهیزات اشاره شده در B.1، در صورتی که این تجهیزات مورد استفاده در رآکتورهای آب سبک باشند؛
(2) اورانیوم با غنای پایین مورد اشاره در A.1.2، در صورتی که بخشی از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته‌ای برای رآکتورهای مزبور باشد؛
ج) موارد مصرحه در سند S/2006/815، به جز عرضه، فروش و یا انتقال اقلام مورد اشاره در 19.A.3 از طبقه‌بندی II‌؛
د) در صورت ضرورت، سایر اقلام، مواد، تجهیزات،کالاها و فناوری که به تشخیص شورای امنیت یا کمیته که تحت بند 18 زیر تشکیل می شود (که از این پس “کمیته” خوانده می‌شود) می‌توانند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، یا بازفرآوری، یا آب سنگین، و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نمایند.
4) تصمیم می گیرد کلیه کشورها بایستی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان، یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده در ایران یا بکارگیری در راستای منافع آن – اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد – نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری ذیل، به مورد اجرا گذارند:
(الف) مواردی که در بخش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *