تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاه تحقیقات کشاورزی مشهد

نقشه اراضی ایستگاه بااشل 2500ˆ1 انتخاب و بفواصل 50 متری شبکه‌بندی شده سپس از محل تلاقی خطوط شبکه نمونه‌های خاک مرکب تهیه می‌گردد و فاکتورهای حاصلخیزی خاک مورد تجزیه قرار گرفته و نقشه مربوطه تهیه خواهد شد.

پست شد در : .

بررسی و مقایسه عملکرد ارقام برنج

بمنظور تعیین ارقام پرمحصول و سازگاری به مناطق کوهستانی این آزمایش دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی با4 تکرار بمورد اجرا درمیاید.مساحت هرکرت 24 مترمربع 8x4 وفواصل بوته ها25x25 سانتیمتر میباشد تعداد ارقام مورد آزمایش 10 رقم میباشد که پس از مراقبتهای زراعی لازم یادداشت برداریهای ضروری نیز طی دوره رشد تابرداشت انجام گرفته و نتایج عملکرد محصول به روش تجزیه واریانس طرحهای بلوکهای کامل تصادفی درسطح 5 درصد و 1 درصد ازطریق دانکن بمورد مقایسه درمیاید.

پست شد در : .

آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی لاینهای برنج

این بررسی مقایسه‌ای است بین 5 لاین منتخب از آزمایش مشاهده‌ای سال 1370 همراه با رقم بومی غریب معروف به صدری کوتاه (شاهد) که دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در کلات نادری جهت جایگزین کردن ارقام پرمحصول بجای ارقام کم محصول محلی اجراء می‌گردد بررسی عملکرد xx دانه محاسبات و تجزیه واریانس بروش تجزیه واریانس بلوکهای کامل تصادفی انجام می‌شود و مقایسه میانگینها بروش L.S.D خواهد بود.

پست شد در : .

بررسی و ارزیابی نحوه استقرار کاربریهای آموزشی مقاطع راهنمایی و متوسطه در شهر مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرایایی ‏‎‏‎GIS‎‏ . ( مطالعه موردی منطقه هشت شهرداری مشهد )

نتایج ارزیابی نشانگر آنست که بسیاری از کاربریهای آموزشی در منطقه از لحاظ جمعیت تحت پوشش ، شعاع دسترسی ، عدم سازگاری با کاربریهای دیگر با مشکل مواجه می باشند . همچنین بررسی نحوه توزیع فضاهای آموزشی در سطح منطقه بیانگر این مطلب است که الگوی توزیع فضا ها متناسب با حجم جمعیت در نواحی مختلف نمی باشد . در نتیجه برخی نواحی با تراکم بسیار بالای فضاهای آموزش و برخی دیگر با حد اقل فضاهای آموزشی مواجه می باشد .سپس با توجه به اصول و مسایل شهری و همچنین واقعیتهای منطقه مورد مطالعه با ارائه الگویی مناسب مبتنی بر معیارهای ذکر شده و اهداف پژوهش ، در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان پرداخته است . در نهایت امر نیز نواحی مناسب جهت ایجاد مدارس جدید در قالب چند پیشنهاد معرفی گردیده است .

پست شد در : .