منبع پایان نامه با موضوع استان تهران، دستور موقت، رودبار الموت

دانلود پایان نامه

نظراستان تهران ميباشد. محدثي – رئيس شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران
ضميمه ج :
تاريخ: 79/9/7 پرونده كلاسه: 967/7/79 شماره دادنامه: 1065 رايانه: 335843
مرجع رسيدگي: شعبه 7 دادگاه عمومي تهران
خواهان: آقاي سيد حسن… به نشاني…
خواندگان: آقايان و خانمها:- اكبر… به نشاني… 2- جعفر… به نشاني… 3- محمد… به
نشاني… 4- مــــــهدي… بــــه نشاني… 5- احد… به نشاني… 6- صمد… به نشاني…7- اكرم… بـــــه نشاني… 8- رقيه… بــــه نشانــي… 9- سعيد… بـــــــه نشاني…10- مــرتضي… به نشاني… 11- رقيه… به نشاني… 12- سيده عاليه… به نشاني…
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضا كننده زير تشكيل است و يا توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در خصوص دادخواست آقاي سيد حسن… به طرفيت آقايان اكبر… جعفر… محمد… صمد… مهدي…احد…اكرم…رقيه… محمد… سعيد… مرتضي… مرضيه… سيده عاليه… به خواسته دستور موقت بر جمع آوري و بر چيدن اجناس و كالاها از مدخل راهرو و محوطه عمومي پاساژ باتوجه به محتويات پرونده و اينكه خواهان تامين مناسب را (خسارت احتمالي) طي فيش شماره711892را به مبلغ سه ميليون ريال توديع نموده و با توجه به اينكه راهرو و مدخل و محوطه عمومي پاساژكه جهت اياب و ذهاب افرادي كه جهت دسترسي به مغازه هاي پاساژ مراجعه مينمايد وغير ازآن فرد يا اشخاص نميتوانند از آنها استفاده شخصي و يا كار و كسبي نمايند و اين امرمنافات باخواست و اراده صاحبان مغازه هاي پاساژ ميباشد مضافا اينكه در جلوي هر مغازه بايستي تا حدودي به عنوان حريم محسوب گشته و اشتغال به كار كسب در جلوي مغازه به عنوان مانع ومزاحمت تلقي مي گردد لهذا جهت عدم تضييع حقوق احتمالي دستور موقت مستندا به ماده 310الي325قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مبني بر منع از ممانعت و مراحمت درمشاعات پاساژ اعم از مدخل راهرو و محوطه عمومي پاساژ و جمع آوري كليه اجناس و اشيايي كه مخل و مزاحم و مانع از حقوق صاحبان پاساژ صادر و ا علام ميگردد. رئيس شعبه هفتم دادگاه عمومي تهران – شاماني
ضميمه د :
بتاريخ : 75/8/1
شماره دادنامه : 75/8/2969
مرجع رسيدگي : شعبه 115 دادگاه عمومي تهران
موضوع اتهام : مزاحمت و تصرف
راي دادگاه
در خصوص آقاي (الف )، ايجاد مزاحمت و تصرف كوچه عام نظر به محتويات پرونده و نظر باينكه حسب اظهارات شاكي : آقاي (ب )نامبرده جهت تصرف كوچه مبادرت به تخريب ديوار منزل خود نموده و نظر به اينكه متهم مذكور ادعاي مالكيت نسبت به كوچه مزبور نموده كه با توجه به نظريه هيئت كارشناسان كوچه مورد اختلاف به هيچيك از طرفين دعوي تعلق ندارد كه بعد از اثبات صحت سندعادي خود به سازمانهاي ذيربط(شهرداري و ثبت املاك ) مراجعه و در صورت قبول شدن ادعاي آنان سند مالكيت خود را اصلاح و يا تحصيل سند نمايد كه مورد قبول شاكيان قرار گرفته و نظر باينكه با وضع فعلي و قبلي از تحصيل سند و يا اصلاح سند مالكيت نسبت به كوچه مزاحمتي از نظر تصرف يا ممانعتي نسبت به حق شاكي بعمل نياورند و نظر باينكه حسب اظهارات شاكي متهم و عوامل وي مشغول تصرف بودند كه جلو آنان گرفته شده لذا اين تعداد از عمل و اقدام متهم بنظر اينجانب فاقد جنبه جزائي بوده حكم بر منع تعقيب آنان صادر واعلام ميدارد بديهي است متهم بايد در صورت ادعاي حقي نسبت به زمين مذكور به دادگاه يا به مراجع ذيربط مراجعه نمايد0 اين راي حضوري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردر دادگاههاي استان تهران ميباشد0
راي شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان تهران در تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر:
از ناحيه آقايان (ب ) و(الف ) نسبت بدادنامه شماره 696 75/8/2 شعبه 115 دادگاه عمومي تهران كه بموجب آن در مورد اتهام آقاي (الف ) دائر به مزاحمت از طريق قصد تصرف كوچه معبر عام و تخريب ديوار منزل خود قرار منع تعقيب صادر گرديد، ايراد واعتراض خاصي كه فسخ قرار صادره را ايجاب نمايد0 بعمل نيامده تا مورد توجه دادگاه واقع شود با بررسي محتويات پرونده وملاحظه اظهارات ولوايح تقديمي طرفين و باعنايت به اظهار نظركارشناس رسمي وهيئت كارشناسان دائر به ذيحق نبودن هيچپك از طرفين در كوچه مورد ادعا و ارشاد آنان به محكمه حقوقي ايراد و اشكالي بقرار صادره بنظر نميرسد دادگاه ضمن رد اعتراض نامبردگان مستندا” به بند2ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظرخواسته راتأييد مينمايد راي صادره قطعي است 0 1/76/4/22ت 665/
ضميمه ه :
بتاريخ:75/1/23 دادنامه112
مرجع رسيدگي : شعبه 236 دادگاه عمومي تهران
مورد اتهام : رفع مزاحمت
راي دادگاه
در خصوص درخواست خانم (الف ) عليه آقاي (ب ) داير بر رفع مزاحمت نامبرده از حياط منزل وي واقع در خيابان 000 بدين توضيح كه با عنايت به اينكه در سند مالكيت آپارتمان اينجانبه
قيدگرديده است كه حق استفاده از حياط فقط با من است در مورخ 74/12/12 نامبرده درب مشرف به حياط را شكسته و به بهانه تعمير كولر وارد حياط گرديده است 000 با توجه به نظريه كارشناسي منتخب دادگاه كه با ملاحظه سند مالكيت و صورتجلسه تفكيكي حق استفاده از حياط را فقط مربوط به قطعه دوم تفكيكي واقع در طبقه همكف يعني شاكيه داشته است و اظهارات شهود كه مؤيد اظهارات مشاراليه است و نيزدفاعيات غير موثر متهم كه همگي دال بر سبق تصرف و استفاده نامبرده بوده و نيز لحوق مزاحمت آقاي (ب ) دادگاه مستندا” بماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون جلوگيري از تصرف عدواني حكم برفع مزاحمت صادر مينمايد . راي صادره بلافاصله پس از ابلاغ بموجب تبصره ماده 15 قانون مذكور قابل اجرا و ظرف بيست روز پس ازآن قابل تجديدنظردر محاكم تجديد نظر استان تهران است 0 در خصوص شكايت شاكيه عليه متهم فوق الذكر مبني بر فحاشي بلحاظ عدم كفايت دليل مستند به اصل مسلم برائت متهم آقاي (ب ) صادر مينمايد0
راي شعبه 7دادگاه تجديدنظراستان تهران درتجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر:
بر دادنامه تجديدنظرخواسته با عنايت به محتويات پرونده و تحقيقات معموله ايرادي متوجه نيست لكن با عنايت به صورتمجلس تنظيمي و اظهارات تجديدنظرخواه در خصوص نصب كولر ضمن تذكر اين معنا كه چنانچه آپارتمان مشاراليه به فضاي ديگر بمنظور نصب كولر ارتباط ندارد ميتواند از فضاي حياط صرفا” براي نصب آن استفاده نمايد0 دادنامه تجديدنظرخواسته بشماره 112/75 مورخ i75/1/23 شعبه 236 دادگاه عمومي تهران راتائيد مينمايد0 75/8/22
7ت1189/
ضميمه و :
شماره دادنامه : 35 – 73/2/3 كلاسه : 73 / 33 تاريخ رسيدگي : 73/2/3
مرجع رسيدگي : دادگاه حقوقي 2 مستقل الموت
دادرس صادر كننده حكم : آقاي احمد رفيعي
بتاريخ سوم ارديبهشت ماه سال هفتاد و سه در وقت فوق العاده پرونده كلاسه 73 / 33 كيفري تحت نظر قرار دارد با بررسي مجموع اوراق و محتويات ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد .
راي دادگاه
در خصوص شكايت آقاي بزرگ … فرزند ميرزا آقا عليه آقايان بهروز … فرزند محمد حسين و محمد حسين … فرزند علي دائر بر ايجاد مزاحمت با اين توضيح كه حسب اظهارشاكي مشتكي عنهما مبادرت به غرس نهال در ملك خود و در كنار مرز مشترك كه چپر است و در بالاي چپر نموده اند نظر باينكه شاكي خود اقرار به غرس نهال توسط مشتكي عنهما در ملك خودشان داشته و صرف ادعاي تجاوز شاخه هاي درخت در آينده به ملك شاكي و در نتيجه ايجاد مزاحمت نميتواند جرم تلقي گردد لذا بلحاظ جرم نبودن عمل انتسابي و عموميت اصل برائت و مستند به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي حكم بر برائت متهمان موصوف از اتهام انتسابي صادر و اعلام ميگردد راي صادره حضوري و وفق مقررات تجديد نظر پذير در دادگاه كيفري يك قزوين ميباشد . دادرس شعبه دو دادگاه عمومي رودبار الموت احمد رفيعي
Abstract
In Iran law , proceeding for nuisance, would be as in which the occupancy of immovable property requesting to prevent a person annoyance who are annoying him for occupancies , without removing the property from owner occupancy, proceeding for prevention from right means: a person who requesting to avoid prevention from his right of easement or right of exploitation in other property. in common law classified in to two public and mixed nuisance in which public nuisance is : illegal act of forbearance which is endangering or destroying total or part of a persons life , health or public welfare , or a society encounter to blockade in enforcing a public right such as : congesting an highway , mixed nuisance such as : illegal obstruction of occupancy in utilizing their properties or some rights (such as : right of easement ) in which persons may have occupancy about property. In case of being fulfilled the foundations of the civil liability resulted from nuisance and prevention from right, the civil liability of the defendant (annoying person) against the plaintiff is realized and he is obliged to compensate the incurred damages.
The related questions are: Firstly, what is the foundation of fulfilling the civil liability resulting from nuisance and prevention from right in Iran law and Common law? Secondly, what kind of civil sanction have been predicting for compensating the damages resulting from nuisance and prevention from right? By evaluation of Iran law and Common law, there is some contradiction between mentioned legal regulations; item would be clarified in the preceding of thesis. Key words : civil liability- nuisance- prevention from right- Iran law-Common law.
Qom university
Faculty of Law
M.A thesis in the field of privat law
Title :
Civil liability resulting from nuisance and prevention from right in Iran law and Common law
Supervisor :
D. r. Mohammad Salehi Mazandarani
Advisor :
D.r. Mahdi Hasan zadeh
By:
Fariba Farshchi
Septem
2008
—————
————————————————————
—————
————————————————————
3

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *