منابع مقاله حقوق با موضوع سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

نظامی مورد استفاده قرار نگیرد. آژانس برای جبران هر عدم مطابقت یا هر منقصتی اقدامات کافی بعمل خواهد آورد.
پ- هیئت بازرسی همچنین مسئولیت دارد که حساب مندرج در قسمت الف 6- این ماده را بخواهد و ممیزی کند و اطمینان حاصل نماید که تعهد مصرح در قسمت ج – 4 ماده 11 و مقررات مصرحه در قسمت الف -2 این ماده و نیز سایر کیفیات هر طرح بقسمی که در قرارداد بین آژانس و دولت یا دولتهای ذینفع تصریح گشته مراعات شده است.
بازرسان هر تخلف از شرطی را به مدیر کل گزارش میدهند و مشارالیه گزارش مزبور را به هیئت مدیره تسلیم می کند و هیئت مدیره به دولت یا دولتهای دریافت کننده کمک دیگر مراجعه و تقاضا خواهد کرد که فورا هر تخلفی که هیئت بازرسی وقوع آنرا تشخیص داد جبران کنند هیئت مدیره این تخلف را به کلیه اعضاء شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش خواهد داد و در صورتیکه از طرف دولت یا دولت های ذینفع در مدت معقولی اقدامات اصلاحی بنحو اتم بعمل نیاید هیئت می تواند یکی از تصمیمات یک و یا هر دو را در آن واحد اتخاذ کند.
1- تقلیل یا تعلیق کمکی که از طرف آژانس یا یکی از اعضاء فراهم گشته.
2- تقاضای اعاده مواد و تجهیزاتی که در اختیار یک عضو یا دسته ای از اعضاء گذاشته شده است. همچنین آژانس می تواند طبق ماده 19 استفاد ه از امتیازات و حقوق ناشیه از عضویت را درباره عضو متخلف معلق سازد.
ماده سیزدهم – در تأدیه مطالبات اعضاء
جز در مواردیکه بین هیئت مدیره و عضوی که برای آژانس مواد خدمات و تجهیزات و تأسیسات تدارک می کند بصورت دیگری توافق شده باشد هیئت مدیره با عضو تدارک کننده قراردادی جهت ترتیب تأدیه بهای اقلام تدارک شده منعقد خواهد کرد.
ماده چهاردهم – در مقررات مالی
الف- هیئت مدیره بودجه سالیانه که متضمن برآورد مخارج آژانس خواهد بود به کنفرانس عمومی تسلیم خواهد نمود و مدیر کل برای تسهیل کار هیئت طرح بودجه را بدوا تهیه مینماید و اگر کنفرانس عمومی برآورد مزبور را تصویب نکند آنرا با توصیه هائی به هیئت مدیره بازمیگرداند و در آنصورت هیئت برآورد جدیدی برای تصویب به کنفرانس عمومی تسلیم خواهد نمود.
ب- مخارج آژانس در اقلام زیر طبقه بندی میشود:
1- مخارج اداری که عبارتند از:

اولا- مخارج کارمندان آژانس باستثنای مخارج کارمندانی که بعلت ارتباط با مواد و خدمات و تجهیزات و تأسیسات مصرحه در قسمت ب 2 که ذیلا ذکر میشود استخدام شده اند مخارج اجلاسات و مخارجی که جهت تهیه طرحهای آژانس و توزیع اطلاعات لازم است.
ثانیا مخارج اجرای تدابیر احتیاطی و تضمینات مصرحه در ماده 12 د ر مورد طرحهای آژانس یا تضمینات قسمت الف – 5 ماده 3 در مورد هر قرارداد و یا چند جانبه و نیز مخارج نقل و انتقال و انبار کردن مواد شکاف پذیر مخصوص علاوه برمخارج نقل و انتقال وانبارداری مصرحه در بند ث این ماده.
2- مخارجی که در قسمت ب 1 این ماده پیش بینی نشده و بمواد و لوازم و تأسیسات و تجهیزاتی ارتباط دارد که بوسیله آژانس جهت انجام وظایف مجاز آن تحصیل و یا ایجاد شده باشد و همچنین قیمت مواد و خدمت و تجهیزات و تأسیساتی که از طرف آژانس و بموجب قراردادها برای یک یا چند عضو تدارک شده است.
پ- هیئت مدیره ضمن تعیین مخارج مصرحه در قسمت ثانوی بند ب 1 مذکور در فوق وجوهی را که طبق قراردادهای دو یا چند جانبه با آژانس از بابت اجرای تضمینات قابل استرداد باشد کسر خواهد کرد.
ت- هیئت مدیره مخارج مصرحه در قسمت ب 1 مذکور در فوق را بنا به نسبتی که باید از طرف کنفرانس عمومی تعیین شود تقسیم خواهد کرد و کنفرانس عمومی در تعیین این نسبت از اصول متخذه از طرف ملل متحد برای پرداخت سهمیه دول عضو در بودجه عمومی سازمان ملل پیروی خواهد نمود.
ث- هیئت مدیره متناوبا تعرفه ای برای مخارج و از جمله تعرفه واحدی برای اجرت انبارداری و نقل و انتقال مواد خدمات و تجهیزات و تأسیساتی که بوسیله آژانس جهت اعضاء تدارک میشود تعیین خواهد کرد. تعرفه مزبور بقسمی تنظیم خواهد شد که عایدات کافی جهت مقابله یا مخارج و قیمت های مصرحه در قسمت ب – 2 مذکور در فوق پس از وضع هدایای داوطلبانه ای که هیئت مدیره میتواند طبق بند ج باین منظور تخصیص دهد تأمین نماید.
وجوهی که بوسیله این تعرفه عاید میشود در اعتبار جداگانه ای نگاهداری خواهد شد تا بابت مواد و خدمات و تجهیزات و تاسیساتی که بوسیله اعضاء تدارک شده به آنها تأدیه گردد و یا به مصرف سایر مخارج مصرحه در قسمت ب 2 مذکور در فوق که ممکن است بوسیله خود آژانس ایجاد گردد رسانیده بشود.
ج- هر نوع مازادی که عواید مصرحه در بند ث برمخارج مندرج در آن بند داشته باشد و کلیه وجوهی که داوطلبانه بآژانس اهدا شود در یک اعتبار عمومی نگاهداری خواهد شد و طبق نظر هیئت مدیره با تصویب کنفرانس عمومی بمصرف خواهد رسید.
چ- بشرط رعایت قواعد و حدودی که از طرف کنفرانس عمومی بتصویب رسیده باشد هیئت مدیره اختیار خواهد داشت که هم بنمایندگی از طرف آژانس باستقراض مبادرت ورزد بدون اینکه هیچگونه مسئولیتی از بابت قروض که با استفاده از این اختیار بوجود آمده براعضاء آژانس تحمیل گردد و هم وجوهی که داوطلبانه بآژانس اهدا میشود قبول نماید.
ح- تصمیمات کنفرانس عمومی در خصوص مسائل مالی و نیز تصمیمات هیئت مدیره درباره میزان بودجه آژانس به اکثریت دو ثلث از اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.
ماده پانزدهم – در امتیازات و مصونیتها
الف – آژانس در قلمرو هر یک از اعضاء خود از شخصیت حقوقی و امتیازات و مصونیت هائی که برای انجام وظایف آن لازم باشد برخوردار خواهد شد.
ب- نمایندگان اعضاء و همچنین اعضاء علی البدل و مشاورین آنان و کسانیکه به عضویت هیئت مدیره منصوب میشوند و اعضاء علی البدل و مشاورین آنان و مدیر کل و کارمندان آژانس از امتیازات و مصونیتهایی بهره مند خواهند بود که برای آزادی آنان در عمل جهت انجام وظائف مربوط آژانس لازم باشد.
پ- شخصیت حقوقی و امتیازات و مصونیتهائی که در این ماده بدان اشاره شد بموجب قرارداد یا قراردادهای جداگانه ای که در انعقاد آن مدیر کل بنمایندگی از آژانس و طبق تعلیمات هیئت مدیره اقدام خواهد کرد بین آژانس و اعضاء تعیین خواهد شد.
ماده شانزدهم – در رابطه با سایر سازمانها
الف – هیئت مدیره با تصویب کنفرانس عمومی مجاز است برای ایجاد رابطه مقتضی بین آژانس و سازمان ملل متحد یا هر سازمان دیگری که کار آن بکار آژانس مربوط باشد موافقتنامه یا موافقتنامه هایی که رابطه بین آژانس و سازمان ملل را برقرار میسازد متضمن نکات ذیل خواهد بود:
1- اینکه از طرف آژانس گزارشهای مندرجه در قسمتهای ب -4 و ب 5 ماده 3 بسازمان تسلیم شود.
2- این که آژانس قطعنامه های مربوط بآژانس را که در مجمع عمومی یا یکی از شوراهای آن بتصویب رسید مورد مطالعه قرار دهد و در صورتی که تقاضا شده باشد در باره اقدامی که طبق مفاد این اساسنامه در نتیجه مطالعه قطعنامه از طرف آژانس یا اعضای آن بعمل آمده گزارشی به مقام صالح سازمان ملل تسلیم نماید.
ماده هفدهم – در رفع اختلافات
الف – هر مسئله یا اختلافی در باب تفسیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره فیصله نیافته باشد طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین ذینفع برای رفع اختلاف بطریق دیگری توافق کنند.
ب – کنفرانس عمومی و هیئت مدیره هر یک جداگانه حق دارد بشرط اجازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کند که در هر مسئله حقوقی که در حدود فعالیت آژانس پیش آید نظر مشورتی ابراز نماید.
ماده هیجدهم – در اصلاحات و کناره گیری
الف – هر یک از اعضاء می تواند اصلاحاتی را در این اساسنامه پیشنهاد کند. رونوشتهای مصدقی از متن هر اصلاحی که پیشنهاد شده از طرف مدیر کل
تهیه و لااقل نود روز قبل از تاریخ رسیدگی کنفرانس عمومی پیشنهاد مزبور جهت اعضاء فرستاده خواهد شد.
ب- در پنجمین اجلاس کنفرانس عمومی سالیانه بعد از تاریخ اعتبار یافتن این اساسنامه موضوع تجدید نظر عمومی در مقررات این اساسنامه در دستور آن دوره اجلاسیه گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده این تجدید نظر در کنفرانس عمومی بعدی بعمل خواهد آمد و از آن ببعد پیشنهادهای مربوط به مسئله تجدید نظر عمومی در این اساسنامه میتواند طبق همین رویه برای اتخاذ تصمیم به کنفرانس عمومی تقدیم شود.
پ- اصلاحات وقتی برای اعضاء الزام آور میگردد که:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- کنفرانس عمومی پس از بررسی ملاحظاتی که از طرف هیئت مدیره در مورد هر اصلاح پیشنهاد شده تقدیم گشته آنرا با اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر و رأی دهنده تصویب کرده باشد.
2- دو ثلث از اعضاء با رعایت مقررات قانون اساسی خود آنرا پذیرفته باشد قبول اصلاحات از طرف هر عضو یا تسلیم سند قبول به دولتی که طبق بند پ از ماده 21 امانت دار اسناد خواهد شد صورت خواهد گرفت.
ت- هر عضوی می تواند پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ اعتبار یافتن این اساسنامه در هر موقع که مایل به قبول اصلاحی در این اساسنامه باشد پس از اعلام کتبی به دولتی که طبق بند پ از ماده 21امانت دار اسناد است از عضویت آژانس کناره گیری کند و دولت امانت دار اسناد بلافاصله این کناره گیری را به اطلاع هیئت مدیره و کلیه اعضاء خواهد رسانید.
ث- کناره گیری یک عضو از آژانس درالزامات ناشی از قراردادی که طبق ماده 11 بعهده آن عضو می باشد یا در تعهداتی که آن عضو از لحاظ بودجه همان سال کناره گیری بعهده دارد تأثیری نخواهد داشت.
ماده نوزدهم – در تعلیق امتیازات

الف – هر عضوی که در پرداخت سهمیه مالی خود به آژانس تأخیر کند و مبلغی که تأدیه آن تأخیر شده مساوی یا زیادتر از مبلغی باشد که عضو مزبور ملزم بتأدیه آن در دو سال اخیر بوده است حق رأی در آژانس نخواهد داشت معذالک در صورتی که کنفرانس عمومی تشخیص دهد که تأخیر تأدیه در اثر کیفیاتی مافوق قدرت عضو مزبور بوده میتواند به آن عضو اجازه شرکت در رأی بدهد.
ب- هرگاه عضوی در نقض مقررات این اساسنامه یا هر قراردادی که طبق مقررات این اساسنامه منعقد نموده اصرار ورزد کنفرانس عمومی میتواند بنابر توصیه هیئت مدیره به اکثریت دو ثلث از اعضاء حاضر و رأی دهنده امتیازات و حقوق عضویت آن عضو را معلق سازد.
ماده بیستم – در تعاریف
در این اساسنامه:
1- منظور از اصطلاح(ماده شکاف پذیر مخصوص) پلوتونیوم 239 و اورانیوم غنی شده یا چند ایزوتوپ 235و233 و هر محصولی که محتوی یک یا چند قلم از ایزوتوپهای مذکور در فوق و همچنین هرماده شکاف پذیر دیگر که هیئت مدیره به مرور تعیین خواهد کرد میباشد ولی اصطلاح ماده شکاف پذیر مخصوص شامل مواد اولیه نیست.
2- منظور از تعریف اورانیوم غنی شده با ایزوتوپ 235 و 233 اورانیومی است که محتوی ایزوتوپ 235و233 یا هردو بمقداری باشد که نسبت بین مجموع این دو ایزوتوپ با ایزوتوپ 238 بیشتر از نسبت ایزوتوپ 235 و ایزوتوپ 238 که در طبیعت بدست می آید باشد.
3- منظور از اصطلاح “مواد اولیه” اورانیومی است محتوی مخلوطی از ایزوتوپها بنسبتی که در طبیعت یافت میشود و یا اورانیومی که مقدار ایزوتوپ 235 آن کمتر از میزان طبیعی باشد توریوم Thorium و نیز تمام مواد مذکور در فوق بشکل فلز یا آلیاژ یا ترکیبات شیمیایی مواد پرعیار شده و هر نوع ماده دیگر که یک یا چند قلم از مواد فوق را با عیاری که هیئت مدیره به مرور تعیین خواهد نمود دارا باشد و همچنین هر ماده دیگری که هیئت مدیره بمرور تعیین خواهد کرد.
ماده بیست و یکم – در امضاء و قبول و اعتبار یافتن اساسنامه
الف- از تاریخ 26 اکتبر 1956 امضای این اساسنامه از طرف دول عضو سازمان ملل متحد یا دول عضو هر یک از موسسات تخصصی آن آغاز خواهد شد و تا مدت نود روز امضاء آن از طرف دول مزبور میسر می باشد.
ب- دول امضاء کننده با تسلیم اسناد تصویب جزء طرفین این اساسنامه خواهند شد.
پ- اسناد تصویب از طرف دول امضاء کننده و اسناد الحاقی دولت هایی که عضویت آنها طبق بند ب از ماده 4 این اساسنامه بتصویب رسیده نزد دولت ایالات متحده آمریکا که بدینوسیله بعنوان دولت امانت دار معین شده گذارده خواهد شد.
ت- تصویب یا قبولی این اساسنامه از طرف هر دولت طبق مقررات قانون اساسی آن دولت صورت خواهد گرفت.
ث- این اساسنامه باستثنای ضمیمه آن بمحض تسلیم اسناد تصویب یا قبول از طرف 18 دولت طبق بند ب – این ماده اعتبار خواهد یافت مشروط بر اینکه لااقل سه دولت از دولت های کانادا و ایالات متحده آمریکا، فرانسه، دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بین 18 دولت مزبور باشد اسناد تصویب یا قبولی که بعدا تسلیم شود از تاریخ وصول اعتبار خواهد یافت.
ج- دولت امانت دار کلیه دول امضاء کننده را به فوریت از تاریخ تسلیم هر سند تصویب و نیز از تاریخ اعتبار یافتن این اساسنامه مستحضر خواهد داشت دولت امانت دار تاریخ عضویت دولی که بعدا عضویت یابند باستحضار کلیه امضاءکنندگان و اعضاء خواهد رسانید.
چ- ضمیمه این اساسنامه از نخستین روزی که برای امضاء اساسنامه معین شده اعتبار خواهد یافت.
ماده بیست و دوم – در ثبت در سازمان ملل
الف- این اساسنامه بوسیله دولت امانت دار طبق ماده 152 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ب – قراردادهای منعقده بین آژانس و یا یک یا چند عضو آن یا قراردادهای بین آژانس و یک یا چند سازمان دیگر و نیز قراردادهای بین اعضاء که منوط بتصویب آژانس می باشد در نزد آژانس به ثبت خواهد رسید درصورتیکه ماده 102 منشور ملل متحد ثبت اینگونه قراردادها را الزام کرده باشد آژانس آنرا نزد سازمان به ثبت خواهد رسانید.
ماده بیست و سوم – در متون معتبر و رونوشتهای مصدق
این اساسنامه که بزبانهای چینی و انگلیسی و فرانسوی و روسی و اسپانیائی تنظیم شده و هر متن آن علی السویه معتبر می باشد در بایگانی دولت امانت دار ضبط خواهد شد و رونوشتهای مصدقی از آن بوسیله دولت امانت دار به دولتهای کشورهای امضاء کننده و نیز به دولتهای کشورهائی که طبق بند ب از ماده 4 به عضویت پذیرفته شده اند تسلیم خواهد شد.
با توجه بمراتب مذکور در فوق امضاء کننده گان ذیل که دارای اختیارات لازم هستند این اساسنامه را امضاء میکنند این اقدام در بیست و ششمین روز اکتبر سال 1956 در مقر سازمان ملل انجام پذیرفت.
ضمیمه شماره یک – در کمیسیون مقدماتی
الف – در نخستین روزیکه این اساسنامه برای امضاء آماده میشود یک کمیسیون مقدماتی بوجود خواهد آمد و این کمیسیون مرکب خواهد بود از یک نماینده از هر یک از کشورهای استرالیا- بلژیک – برزیل – کانادا- چکوسلواکی – فرانسه- هند- پرتقال- اتحادیه آفریقای جنوبی- اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی – کشورهای متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا بعلاوه یک نماینده از هر یک از شش کشور دیگری که باید کنفرانس بین المللی تنظیم اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب نماید این کمیسیون مقدماتی تا اعتبار یافتن این اساسنامه و سپس تا زمانی که طبق ماده 4 کنفرانس عمومی تشکیل نشده و هیئت مدیره انتخاب نگشته است ادامه خواهد یافت.
ب- م
خارج این کمیسیون مقدماتی ممکن است با وامی که از طرف سازمان ملل متحد داده میشود تأمین گردد و کمیسیون مقدماتی با مقامات صالحه سازمان ملل برای این منظور ترتیبات لازم و از جمله ترتیب تأدیه این وام را از طرف آژانس خواهند داد و هرگاه این اعتبارات کافی نباشد کمیسیون مقدماتی میتواند مساعده هائی از دولتها دریافت کند و این مساعده ها را میتوان از بابت سهمیه ای که دولتهای ذینفع باید به آژانس تأدیه کنند کسر نمود.
کمیسیون مقدماتی:
1- متصدیان امور خود را انتخاب و آئین نامه داخلی خود را تنظیم می نماید. بنا به ضرورت تشکیل جلسه میدهد و محل اجلاسات خود را معین میکند و کمیته هائی را

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *