منابع و ماخذ پایان نامه حقوق طلاق

دانلود پایان نامه

باشند از ثبت مرکز استان استعلام و کسب تکلیف می نمایند. از سوی دیگر ادارات ثبت محل از حیث صلاحیت رسیدگی به اجرائیات دایره شمول وسیع تری نسبت به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق دارا می باشند که از جمله مصادیق آن می توان به صدور اجرائیه در مورد قبوض اقساطی بدون قید و شرط اشاره نمود که در خصوص استان تهران این امر در صلاحیت دایره اجراء اداره ثبت و در شهرستانها با ادرات محلی ثبتی می باشد. با اینکه قبوض اقساطی متکی به سند رسمی است و سند رسمی را دفترخانه ثبت می نماید، ولی به هنگام اجراء این مزیت را دارد که دارنده قبض اقساطی یعنی متعهدٌله سند رسمی، کافی است عین قبض اقساطی و اصل سندی که قبض در ارتباط با آن صادر شده به اجرای ثبت مراجعه نماید و احراز هویت متقاضی و تشخیص صلاحیت او در درخواست اجرائیه و تعیین مورد منجر اجرائیه با اداره ثبت است. علاوه بر این مورد ادارات ثبت در موارد زیر نیز مرجع صدور اجرائیه می‌باشد :
الف) اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی (ماده 10 تصویبنامه انبارهای عمومی اصلاحی 2/10/1340 و ماده 14 آئین‌نامه آن و ماده 179 آ.ا.م.ا.ر)
ب) اجرائیه مربوط به ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال 1351 مندرج در روزنامه رسمی شماره 10335 ـ 29/5/59 (ماده 180آ.ا.م.ا.ر).
ج) اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری (ماده 181آ.ا.م.ا.ر)
د) اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره 1 ماده 13 و ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 (و ماده 182آ.ا.م.ا.ر)
هـ) اجرائیه مربوط به چک بانکی مواد 245 الی 253 آیین‌نامه اجراء و بند 205 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (ماده 183 آ.ا.م.ا.ر)
و) اجرائیه موضوع ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 48 (ماده195 آ.ا.م.ا.ر)
ز) اجرائیه در مورد وصول آب‌بهاء بر طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 (ماده 197آ.ا.م.ا.ر)
ح) اجرائیه مربوط به قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن (مندرج در روزنامه رسمی شماره 11984 ـ 02/02/1365 اجرائیه موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62.( ماده 195 آ.ا.م.ا.ر)
وظیفه اجرای اسناد رسمی چه در مواردی که ادارات ثبت خود رأساً مرجع صدور اجرائیه باشند و چه در مواردی که عهده‌دار اجرای اجرائیه‌های صادره از دفاتر اسناد رسمی می‌باشند، در تهران به عهده اداره کل اجرای اسناد رسمی و در شهرستانها به عهده واحدهای اجرای ثبت می‌باشد. اداره کل اجرای اسناد رسمی نیز به وسیله ادارات پنجگانه زیرمجموعه خود، اجرای مقررات مربوط به قانون و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی را در جهت حفظ حقوق صاحبان حق کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده و… عملی می‌سازند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم : دفاتر اسناد رسمی
اصولاً رسمیت بسیاری از اسناد به دلیل ثبت آنها در دفاتر اسناد رسمی است. اسناد مربوط به انتقال املاک و اسناد مربوط به تعهدات و دیون و معاملات با تمام گستردگی که دارند، در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردند و مرجع صدور اجرائیه هم دفترخانه‌ای است که سند را ثبت کرده است و اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستأجر باشد، اعم از اینکه مورد ثبت شده یا نشده باشد، درخواست اجراء مفاد آن از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است، به عمل می‌آید. در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده است نیز، نسبت به غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک، درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است، به عمل می‌آید.
درخواست صدور اجرائیه وجه قبوض اقساطی به همراه فسخ و تخلیه مورد اجاره نیز از دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره صورت می‌گیرد. به طور کلی مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفترخانه فقط در قسمت تعهداتی که مستقیم یا غیرمستقیم در اثر یکی از معاملات به عمل آمده، قابل اجراء می‌باشد والّا در شرایطی که یکی از طرفین انجام آن را تعهد ننموده باشد، اثر اجرایی ندارد. سردفتر پس از احراز هویت تقاضاکننده اجرائیه و صلاحیت او برای درخواست اجراء اجرائیه را که شامل بر سواد سند مورد اجراء است تهیه و موضوع لازم‌الاجراء را هم ذیل آن می‌نویسد و امضاء می‌کند و به اداره ثبت فرستاده و رسید می‌گیرد. به هر حال اقدام سردفتر با صدور اجرائیه پایان می‌یابد و اجرائیه را برای عملیات اجرایی به اجرای ثبت می‌فرستد.

گفتار سوم : دفاتر ثبت ازدواج و طلاق
پس از وقوع ازدواج و تنظیم سند نکاحیه و یا در صورت بروز طلاق و تنظیم سند طلاق نامه این اسناد که در دفاتر ثبت میشوند، این اسناد از جمله اسناد رسمی هستند و نسبت به مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، قابلیت اجراء دارد و ذینفع می‌تواند از این دفاتر صدور اجرائیه را بخواهد. بنابراین زنی که می‌خواهد از طریق اجرائیه مهریه‌اش را وصول نماید باید به همان دفتر ازدواجی که ازدواج او را ثبت نموده مراجعه و تقاضا نماید. البته درخواست اجراء در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت به منقول و سایر تعهدات به استثناء غیرمنقول از دفتر ازدواج و طلاقی که سند را تنظیم کرده است و نسبت به غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک از دفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است (بند ج ماده 2 آ.ا.م.ا.ر) به عمل می‌آید. عمل دفتر ثبت ازدواج و طلاق در مواردی که صلاحیت صدور اجرائیه را دارد، مثل دفتر اسناد رسمی می باشد.

مبحث چهارم : تشکیلات اجرایی ثبت
از آنجا که سازمانها و وزارتخانه ها و نهادهای دولتی هر یک بر مبنای اهدافی خاص پایه گذاری و تأسیس می شوند و عموماً اهداف آنها تسهیل خدمات عمومی و نظام بخشیدن به اعمال و روابط میان مردم می باشد لذا در این راستا خود دارای ابزار و امکانات هستند و با پیروی و حرکت در چهارچوب قانون مصوبشان که آنها را در جهت نیل رسیدن به اهدافشان گام بر می دارند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از این ارگانهای دولتی است که به موجب ماده 1 قانون ثبت مصوب 1302 با بیان این هدف که «اداره کل اسناد واملاک برای دو مقصود تشکیل می شود: اول ثبت املاک؛ تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شوند.» تشکیل یافت. این سازمان از یک اداره کل و ادارات زیر مجموعه تشکیل شده است و صرف نظر از ساختار کلی اهدافی که در ماده فوق ذکر شد، عملیات اجرای احکامی را که حسب مورد در دادگاه ها و یا مراجع ثبتی صادر شده است را به عهده دارد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مانند هر سازمانی عهده دار وظایفی خاص می باشد که از طریق تشکیلات سازمانی اقدام به اجرای این وظایف مینماید. یکی از این تشکیلات، ساختار اجرائی سازمان ثبت است که وظیفه اجرای اسناد رسمی را در شهرستانها به واحدهای اجراء و در تهران به اداره کل اجرای اسناد رسمی محول نموده است که این وظایف را توسط ادارات زیر مجموعه خود انجام می دهد. اداره کل اجرای اسناد رسمی، از پنج اداره تشکیل می‌شود که در راستای نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به قانون و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، هر یک وظایف اختصاصی را به عهده دارند که به هر یک ذیلاً با رعایت ترتیب اشاره می گردد :
اداره اول اجراء : در این واحد از اداره مواردی که میتواند مورد درخواست اشخاص ذینفع واقع گردد عبارتند از :
الف) در مورد قبوض اقساطی اشخاصی که متعهد می‌گردند بدهی خود را به اقساط پرداخت نمایند و در دفتر اسناد رسمی یا دفاتر طلاق که سند تنظیم شده است، پرداخت قبوض را در سررسید معین متعهد می‌گردند؛ چنانچه به تعهد خود عمل ننموده و در سند شرط مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت وجه یک یا چند قبض، کل بدهی به دین حال تبدیل گردد، درج نشده باشد، می‌توانند از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی وصول طلب خود را با تسلیم تقاضای تکمیل شده صدور اجرائیه، رونوشت مصدق سند تنظیمی و تسلیم کلیه قبوض که تاریخ پرداخت آن منقضی شده باشد، تقاضا نمایند.
ب) در مجتمع‌هایی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، در صورتی که مالک یا استفاده کننده از آپارتمان از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک امتناع کند، مدیر یا مدیران آپارتمان طبق ماده 10 قانون تملک آپارتمانها می‌توانند علیه مالک یا استفاده ‌کننده از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی، تقاضای صدور اجرائیه نمایند.
ج) شهرداری‌ها برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1345 می‌توانند از اداره اول اجراء تقاضای صدور اجرائیه علیه مؤدی نمایند.
د) درخواست اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی و صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرایی آن، در اداره اول اجراء صورت می‌گیرد.
هـ) اجرائیه در مورد وصول آب‌بهای آب مصرفی استفاده‌کنندگان آب از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
و) در مواردی که دفترخانه اسناد رسمی نسبت به وصول اجاره‌بها معوقه و تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت در مورد اجاره غیرمسکونی و وصول اجاره‌بهاء معوقه و تخلیه به علت انقضاء مدت با رعایت قوانین موجر و مستأجر در مورد اجاره مسکونی یا تخلیه و تحویل مورد معامله بیع قطعی که تخلیه و تحویل مورد معامله در سند شرط شده باشد. اقدام به صدور اجرائیه نماید، اجرائیه و ضمائم آن به اداره اجراء تسلیم و در صورت تکمیل بودن و پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه به اداره اول اجراء جهت اجراء و ادامه عملیات اجرایی تسلیم می‌گردد.
اداره دوم اجراء : این اداره که متشکل از مأمورین اجراء و ابلاغ می‌باشد؛ بازوی اجرایی ادارات چهارگانه اداره کل اجرای اسناد رسمی محسوب می‌گردد. بدین‌ معنی که اجرائیه صادره از طرف دیگر ادارات برای ابلاغ به این اداره ارسال می‌گردد.
الف) هر یک از ادارات اجرای اداره کل اجراء، در مواردی که وظیفه صدور اجرائیه یا تعقیب عملیات اجرایی را به عهده دارد، پس از دریافت اوراق اجرایی و مدارک مورد نیاز و کنترل آن، در صورت تکمیل بودن، نسبت به صدور اجرائیه علیه متعهد اقدام و اجرائیه را جهت ابلاغ به اداره دوم اجرای اسناد رسمی ارسال می‌دارند.اداره دوم اجراء وظیفه ابلاغ اوراق اجرایی را به عهده دارد.

ب) در مواردی که اجرائیه از جانب دفاتر اسناد رسمی صادر شده و به منظور اجراء به اداره اجراء ارسال می‌شود، در موارد صدور اجرائیه نسبت به تخلیه مورد اجاره و وصول اجور معوقه، یا تخلیه مورد معامله در بیع قطعی که در سند تخلیه و تحویل آن در تاریخ معین شرط شده باشد. در صورت تکمیل بودن و پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه به اداره اول اجراء تسلیم و اداره مزبور پس از تشکیل پرونده، اوراق اجرائیه را جهت ابلاغ به اداره دوم ارسال می‌دارد. همچنین کلیه اخطاریه‌ها و رونوشت‌ها، تصمیمات متخذه که بایستی به رؤیت متعهد و متعهدٌله برسد، از طریق این اداره ابلاغ می‌گردد. در راستای اجراء نیز در صورت صدور دستور تخلیه از جانب اداره مربوطه، دستور تخلیه جهت اجراء به اداره دوم ارسال و اداره دوم دستور تخلیه را جهت اجراء به مأمور اجراء تسلیم و مأمور اجراء با حضور موجر یا وکیل او و خریدار طبق مقررات محل را تخلیه و تحویل موجر یا خریدار حسب مورد می‌نماید و حقوق دولتی را وصول کرده و صورتمجلس تنظیمی را به اداره اول اعاده می‌نماید. اداره مزبور مراتب را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌نماید تا مراتب تخلیه و تحویل در ستون ملاحظات سند قید شود. همچنین اگر متعهدٌله درخواست بازداشت اموال متعهد را نماید، دستور بازداشت اموال از طرف ادارات مذکور صادر و برای اجراء به اداره دوم ارسال می‌گردد که مأمورین این اداره به همراه کارشناس رسمی دادگستری، به ارزیابی و بازداشت اموال مورد نظر اقدام و نتیجه را طی صورتجلسه به ادارات مربوطه اعلام می‌دارند. در مواردی هم که در مورد اجرای مهریه، موضوع لازم‌الاجراء سکه باشد، برای تعیین قیمت روز آن، از طریق این اداره اقدام و اداره دوم، طبق قیمت روز بازار، نرخ مهریه را اعلام می‌کند.
اداره سوم اجراء : اسناد رهنی و شرطی که مهمترین اسنادی است که اقدامات اجرایی آن در اداره سوم، صورت می‌گیرد، پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه طبق روال و مقررات پرونده‌های تشکیل شده، به اداره سوم اجراء ارجاع و نسبت به عملیات اجرایی آن طبق مقررات اقدام می‌گردد. این اداره همچنین وظیفه اجرای اسناد قرارداد عملیات بانکی بدون ربا را به عهده دارد.
اداره چهارم اجراء : در مورد چک‌های بلامحل پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه طبق پرونده‌های تشکیل شده، در اداره چهارم اجراء نسبت به عملیات اجرایی آن، طبق مقررات اقدام می‌گردد.
اداره پنجم اجراء : مهمترین وظیفه این اداره، تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مهریه و تعهداتی است که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است. علاوه بر آن اقدامات اجرایی نسبت به اسناد ذمه نیز در این اداره صورت می‌گیرد. علاوه بر موارد فوق، در مورد تعهدات محضری مانند تعهد دانشجویی، تعهدات اداری و… که از طرف دانشگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه، درخواست صدور اجرائیه می‌گردد، اقدامات اجرایی نسبت به اجرائیه صادره از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، در اداره پنجم اجراء صورت می‌گیرد که پس از تعیین کلاسه در اداره کل اجراء، برای تشکیل پرونده به اداره پنجم ارسال و پس از آن عملیات اجرایی مربوطه، آغاز و تعقیب می‌گردد.

مبحث پنجم: شرایط صدور اجرائیه و نحوه صدورآن
در دو مبحث پیشین مفهوم اجراء و اجرائیه و مراجع صالح برای صدور آن را بیان نمودیم اما باید دانست صدور اجرائیه نیازمند رعایت شرایطی می باشد که اگر چنانچه عناصر آن جمع نشوند مفاد اجرائیه به توسط مقامات صالح به اجراء در نخواهد آمد. از سوی دیگر نحوه صدور اجرائیه نیز محل بحث است. در این مبحث و دو گفتار پیش رو قصد آن داریم ابتدا شرایط صدور اجرائیه را در سه بند و در گفتاری دیگر نحوه صدور اجرائیه را بررسی نمائیم.

گفتار اول : شرایط صدور اجرائیه
گفتار اول از این مبحث در سه بند شرایط لازم برای صدور اجرائیه را به عبارتند از: وجود تعهد، منجز بودن موضوع سند و صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه را بررسی خواهد نمود.

بند اول : وجود تعهد
از آنجا که دستور اجراء مفاد سند، نتیجتاً منتهی به الزام کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، به انجام تعهد می‌شود، ناچار باید سند رسمی که تقاضای اجراء مفاد آن شده است، حکایت از وجود تعهد بنماید. تعهد ممکن است صریحاً در سند قید شده باشد یا آنکه صریحاً تعهد نشده لیکن ممکن است حاصل تعهد از آثار عقدی باشد که سند از وقوع آن حکایت می‌کند. مانند اینکه سند راجع به انتقال و حکایت از وقوع بیع می‌نماید. در این صورت گرچه بایع در سند تعهد به تسلیم مبیع ننموده، ولی چون بر طبق شق 3 ماده 362 ق.م. بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری می‌باشد، مانند آن خواهد بود که تعهد در سند قید شده است.
ماده 92 ق.ث. تصریح می‌دارد : «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» و ماده 93 ق.ث. مقرر می‌دارد : «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.» در بند “ج” ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. مصوب 1387 آمده است : «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *