تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز بر …

۲-۳- کتابخانه۲-۳-۱-سازمان کتابخانه………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲۲-۳-۲-ویژگیهای سازمان و مقایسه آن با کتابخانه……………………………………………………………………………………….۳۲۲-۳-۳-کتابخانه های دانشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………۳۴۲-۴- پژوهشهای خارج از کشور………………………………………………………………………………………………..۳۵۲-۵- پژوهشهای داخل کشور……………………………………………………………………………………………………..۳۷فصل سوم: روش تحقیق۳-۱- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۴۵۳-۲-جامعه آماری و محیط پژوهش……………………………………………………………………………………………۴۵۳-۳- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..۴۵۳-۴- متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………۴۷۳-۶-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………..۴۸۳-۷-محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸۳-۸- ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………۴۸وفصل چهارم: نتایج۴-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰۴-۲-آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….۵۰۴-۳-...

تعیین سطح هوش سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز …

آنان که از خواسته هایشان گذشتند، تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.دفهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۳۱-۲- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱-۳-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷۱-۴-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۷۱-۵-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۶-تعریف متغیرها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۷-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………۱۱فصل دوم : مباحث نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده۲-۱- هوش سازمانی۲-۱-۱- مفهوم هوش سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲-۱-۲-تاریخچه...

تاثیر هوش عاطفی بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ تامین اجتماعی کاشان- قسمت …

خود آگاهی ۱٫ ۲٫ ۳٫ ۴٫ ۵٫ ۶ خود مدیریتی ۷٫ ۸٫ ۹٫ ۱۰٫ ۱۱٫ ۱۲٫ ۱۳٫ ۱۴٫ ۱۵ آگاهی اجتماعی ۱۶٫ ۱۷٫ ۱۸٫ ۱۹٫ ۲۰ مدیریت رابطه ۲۱٫ ۲۲٫ ۲۳٫ ۲۴٫ ۲۵٫ ۲۶٫ ۲۷٫ ۲۸ رفتار شهروند سازمانی . ۱۲٫ ۳٫ ۴٫ ۵٫ ۶٫ ۷٫ ۸۹٫ ۱۰٫ ۱۱٫...

پژوهش – تاثیر هوش عاطفی بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ تامین اجتماعی کاشان- قسمت …

کاملاموافقم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش عمده می‌باشد: نامه همراه: در این قسمت با معرفی موضوع پژوهش، هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت و اهمیت همکاری پاسخ دهنده بیان شده است. برای این منظور بر محرمانه بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه...

تاثیر هوش عاطفی بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ تامین اجتماعی کاشان- قسمت …

۲۰۰۴ نوع دوستی ۲- وجدان کاری ۳- روحیه جوانمردی ۴- فضیلت مدنی ۲۳ کرنودل ۲۰۰۷ ۱- پذیرش سازمانی ۲- روحیه جوانمردی ۳- وفاداری سازمانی۴- ابتکارات فردی ۵- فضیلت مدنی ۶- رفتارهای کمک کننده ۷- توسعه شخصی ۲۴ فارح وهمکاران ۲۰۰۷ ۱- آداب اجتماعی ۲- نوع دوستی ۳- وجدان کاری...

سامانه پژوهشی – تاثیر هوش عاطفی بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ تامین اجتماعی کاشان- قسمت …

فارح[۱۱۷] و همکاران (۱۹۹۷:۴۲۲)به نقل از آلیسا[۱۱۸](۲۰۰۸) مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی را در قالب؛ آداب اجتماعی، نوع دوستی وجدان کاری، هماهنگی میان فردی[۱۱۹] و محافظت از منابع سازمانی[۱۲۰] مورد بررسی قرار دادند. همچنین گراهام(۱۹۹۱:۲۵۰) نیز در ادبیات رفتار شهروند سازمانی به سه بعد؛ اطاعت[۱۲۱]، وفاداری و مشارکت اشاره کرده است.نت میر[۱۲۲](۱۹۹۷) نیز...

مقاله علمی با منبع : تاثیر هوش عاطفی بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ تامین اجتماعی کاشان- …

(مَکنزی[۸۲] و همکاران،۷۱:۱۹۹۳) چندین دلیل عمده برای در نظر گرفتن رفتار شهروندی سازمانی در ارزیابی عملکرد کارکنان از سوی مدیران را بدین شرح بیان می‌کنند:الف) قاعده مقابله به مثلافراد سعی دارند کمک‌های دیگران به خود را جبران کنند و به آنان توجه و ملاطفت نمایند و با آنان منصفانه برخورد...

بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری …

در این پژوهش تأثیر پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی خلاف قاعده بررسی شد، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تأثیر جریان نقدی مازاد بر اقلام تعهدی خلاف قاعده بررسی شود.از آنجائیکه سطوح بالاتر اقلام تعهدی، نشان دهنده کیفیت سود پایین تر سود است[۱۶۶] و کیفیت...

جستجوی مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری اقلام تعهدی …

فرضیه هفتم مثبت و معنی دار تأیید فرضیه فرضیه هشتم منفی و معنی دار تأیید فرضیه منبع: یافته های پژوهش ۵-۳).مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین :از یافته های پژوهش موارد ذیل استنباط می گردد:اقلام تعهدی سرمایه در گردش، بازده غیرعادی آتی سهام را کاهش می دهد. در واقع...

جستجوی مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی و قیمت گذاری اقلام …

۴-۱۶-۱٫ آزمون فرضیه هفتمبا توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه هفتم این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس بازار می باشد.همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۳) نشان می دهد، سطح اهمیت برای ضریب اقلام تعهدی...